Ymchwiliad i anghydraddoldeb mewn gofal iechyd i bobl ag afiechyd meddwl

Bydd mynediad pobl ag afiechyd meddwl i feddygon teulu, gwasanaethau sgrinio iechyd hanfodol a mentrau fforddo fyw iachach yn cael ei archwilio gan bwerau Ymchwilio Ffurfiol y Comisiwn Hawliau Anabledd (DRC).

Bydd ymchwiliad y DRC, a fydd yn rhedeg am 18 mis, yn casglu tystiolaeth ynghylch a yw gwasanaethau iechyd sylfaenol yn mynd i’r afael â’r anghydraddoldeb sylweddol mewn iechyd y mae pobl ag afiechyd meddwl a phobl ag anableddau dysgu yn ei brofi.

Crynhoi Newyddion 07/12/2004

Rhoddir canllawiau newydd NICE i feddygon ar gyfer rhagnodi gwrthiselyddion, yn dilyn honiadau bod gormod yn cael eu rhagnodi i bobl sydd ag iselder ysgafn neu gymedrol…

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd yn y British Medical Journal yn awgrymu cysylltiadau rhwng defnyddio canabis gan bobl ifanc ac oedolion ifanc a symptomau seicotig diweddarach…

Mae tîm o ymchwilwyr yn Imperial College wedi awgrymu y gall gwahaniaethu arwain at fwy o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion hoyw, lesbiaid a dynion a merched deurywiol…

Cyhoeddi’r adolygiad allanol o achos Paul Khan

Mae’r adolygiad allanol hwn o laddiad yn 2003 yn ystyried sut y gallai systemau fod wedi methu wrth ofalu am Paul Khan, un o Gaerdydd sydd â sgitsoffrenia.

I ddarllen yr adolygiad fel PDF, ewch i:www.wales.nhs.uk

Cyfle Olaf ar gyfer Newid: Dwy o Gymru’n anelu am y Senedd

Wrth i ffurf ddrafft y Mesur Iechyd Meddwl gael ei baratoi ar gyfer ei gyflwyno i ’r Senedd, mae un a fu gynt yn dioddef o afiechyd meddwl ynghyd â gofalwr iechyd meddwl o Gymru yn ei gwneud hi am Lundain heddiw i gyflwyno tystiolaeth hollbwysig (10/11/04).

Y Newyddion Diweddaraf: 19.11.04

Cyhoeddodd y Cyd-bwyllgor Seneddol ar y Mesur Iechyd Meddwl drafft yr wythnos diwethaf y bydd sesiwn dystiolaeth yn cael ei chynnal yng Nghymru…

Bydd gwasanaethau llinell flaen GIG yn cael hwb o £30 miliwn ar gyfer adeiladau ac offer…

Mewn astudiaeth o naw gwlad, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Llundain wedi darganfod mai yn y DU y bu’r cynnydd mwyaf serth o ran rhoi presgripsiwn ar gyfer cyffuriau gwrth-iselder i blant…

Gall Cymryd Cyffuriau Lleddfu Poen Yn Ystod Beichiogrwydd Achosi Sgitsoffrenia?

Mae astudiaeth newydd o Ddenmarc yn awgrymu efallai bod cysylltiad. Mae’r astudiaeth, a gyhoeddwyd yn rhifyn mis Tachwedd o’r British Journal of Psychiatry, yn mynd ati i geisio darganfod a yw cymryd poenliniaryddion yn y cyfnod cynesgor yn effeithio ar ddatblygiad system nerfol y ffetws, a all yn ei dro arwain at berygl cynyddol o ddioddef o sgitsoffrenia ar ôl tyfu’n oedolyn. Dengys canlyniadau fod mamau sy’n cymryd poenliniaryddion yn ystod yr ail gyfnod trimis o’u beichiogrwydd bedair gwaith fwy tebygol o gael plentyn a fydd yn datblygu sgitsoffrenia.