Adroddiad yn Annog Trin Iselder gydag Ymarfer Corff

Mae adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl yn dweud y dylai Meddygon Teulu fod yn cynnig ymarfer corff ar bresgripsiwn i bob claf gydag iselder.

Mae’r adroddiad yn nodi y gall rhaglen dan oruchwyliaeth o ymarfer corff ar bresgripsiwn, fod yr un mor effeithiol â chyffuriau gwrth-iselder wrth drin iselder ysgafn neu gymedrol – ond bod Meddygon Teulu yn dal i droi at gyffuriau gwrth-iselder fel eu triniaeth gyntaf oherwydd y farn fod diffyg opsiynau eraill. Nid yw nifer o’r Meddygon Teulu a holwyd ar gyfer yr adroddiad yn credu bod ymarfer corff yn driniaeth effeithiol, er gwaethaf cyngor gan y Prif Swyddog Meddygol a chronfa helaeth o dystiolaeth…

Cyfweliad: Matthew Butcher

Mae Matthew Butcher yn gyn ddefnyddiwr gwasanaeth, gyda phrofiad o gael ei osod dan orfodaeth yn erbyn ei ewyllys, ac o frwydro yn erbyn penderfyniadau ei ddoctoriaid. Mae bellach yn Ymddiriedolwr o’r elusen iechyd meddwl, Hafal, a buom yn siarad ag e am ei brofiad personol o salwch, a’i nodau yn ei rôl newydd…

Cyhoeddi Adroddiad Cydbwyllgor ar y Mesur Iechyd Meddwl Drafft

Cyhoeddodd Cydbwyllgor y Mesur Iechyd Meddwl Drafft ei adroddiad ar y mesur Iechyd Meddwl Drafft heddiw.

Y prif ganfyddiadau yw:

dylai’r Mesur fynd yn ei flaen – ond dim ond gyda newidiadau sylweddol
mae gormod o bwyslais yn cael ei roi ar warchod y cyhoedd rhag lleiafswm bychan o bobl gydag afiechyd meddwl

mae’n bosibl y gallai’r pwerau a roddir yn y Drafft cyfredol gael eu defnyddio fel rhyw fath o GYG (ASBO) iechyd meddwl – gan orfodi triniaeth ar bobl allai fod yn ‘niwsans’ yn unig

dim ond pan na fydd yna’r un dewis arall, a phan fydd budd therapiwtig iddo, y dylid defnyddio triniaeth orfodol

dylid delio â phobl na all elwa o driniaeth mewn deddfwriaeth ar wahân (er enghraifft, pobl gydag ‘anhwylder personoliaeth’ na ellir ei drin)

dylid cyfyngu fwy ar driniaeth yn y gymuned nag o dan y cynigion cyfredol

dylid bod hawliau cilyddol i driniaeth, gan gynnwys yr hawl i asesiad

dylai’r gyfraith chwarae rhan mewn gwella gwasanaethau a mynd i’r afael â stigma

dylid gosod egwyddorion sylfaenol allan ar ddechrau’r Mesur.

Newidiadau i’r Mesur Galluedd Meddyliol yn cael eu Croesawu

Mae’r Gynghrair Gwneud Penderfyniadau (Making Deicisions Alliance), sef clymblaid o rai o brif elusennau’r DU, gan gynnwys Age Concern, Rethink, Mind, y Sefydliad Iechyd Meddwl a Carers UK, wedi croesawu newidiadau i’r Mesur Galluedd Meddyliol, fydd yn rhoi mwy o bŵer i’r rheiny sydd â gallu cyfyngedig i wneud penderfyniadau…

Lansio Ymchwiliad Gofal Iechyd

Mae’r Comisiwn Hawliau Anabledd wedi lansio ymchwiliad ffurfiol i’r gofal iechyd y mae pobl gydag afiechyd meddwl tymor hir a phobl gydag anableddau dysgu yn ei dderbyn…

Cyfweliad: Penny Roberts, Swyddog Cyswllt Iechyd Meddwl ar gyfer Heddlu De Cymru

“Cefais fy mhenodi’n Swyddog Cyswllt Iechyd Meddwl yr Heddlu ym mis Gorffennaf 2004. Cyn hynny, roeddwn i’n gweithio fel swyddog bît cymunedol ac roedd fy ngwybodaeth am faterion iechyd meddwl yr un fath â gwybodaeth nifer o swyddogion bît eraill – sylfaenol iawn! Yn bendant nid oeddwn yn sylweddoli pa mor gyffredin yw afiechyd meddwl, a sut y gall effeithio ar unrhyw un ohonom ni ar unrhyw adeg.”

Cyfweliad: Maria Hayes

Mae Maria Hayes yn cynllunio ac yn cyflwyno gweithdai celf sydd â gwerth therapiwtig, ac yn ddiweddar fe gynhaliodd sesiynau llwyddiannus yng Nghynhadledd Flynyddol Hafal, prif sefydliad Cymru ar gyfer gweithio dros bobl gydag afiechyd meddwl difrifol. Buom yn siarad â hi am fuddiannau bod yn greadigol…