Cyfwelydd: Carol Horn

Ym mis Hydref, canfu cwêst i farwolaeth Sylvan Money, 26 oed, yn Ysbyty Bronllys ym mis Ionawr 2004, bod yr ysbyty wedi profi “diffygion trychinebus o ran systemau ac unigolion”. Buom yn siarad â Carol Horn, mam Sylvan, i gael ei hymateb llawn i ganfyddiadau’r cwêst…

Strategaeth am therapi yn cael ei ddatgelu

Datgelodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Dr Brian Gibbons, yr wythnos diwethaf, (23 Tachwedd), strategaeth gwasanaethau therapi cyntaf Cymru…..

Wythnos Meddyliau Iach ar Waith

Gydag un ym mhob pum person yn debygol o brofi straen, pryder, neu iselder ysbryd ar ryw gyfnod yn eu bywyd gwaith, lansiodd Andrew Davies AC, Gweinidog dros Fenter, Arloesi a Rhwydweithiau, Wythnos Meddyliau Iach ar Waith yr wythnos hon…..

£30 miliwn i wella cyfleusterau iechyd meddwl de Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Dr Brian Gibbons wedi cyhoeddi heddiw rhaglen £30 miliwn i wella cyfleusterau iechyd meddwl yn ardal Ymddiriedolaeth GIC Bo Morgannwg, sydd cynnwys Castell-nedd-Port Talbot, Penybont a gorllewin Bro Morgannwg. Bydd yr arian yn mynd tuag at amryw o wasanaethau gan gynnwys canolfannau gofal dyddiol newydd a chyfleusterau gofal a ddylai fod ar agor erbyn haf 2009…

Hafal yn protestio yn erbyn y Mesur Iechyd Meddwl annheg.

Pan gynhaliodd Hafal ei Gynhadledd Adferiad blynyddol yn Llandrindod ddydd Iau diwethaf, bu 150 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol, yn cymryd rhan mewn protest yn galw am hawliau cilyddol yn y Mesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl.

Mesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl 2006: Briff

Ddydd Gwener, 20fed Tachwedd, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei Fesur Diwygio ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae’r Mesur yn cynnig newidiadau i Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 (Cymru a Lloegr) sy’n rheoli’r drefn o dderbyn pobl i ysbyty seiciatrig yn erbyn eu hewyllys, eu hawliau tra y byddant yn yr ysbyty, a’u rhyddhad o’r ysbyty ac ôl-ofal.

Mesur Iechyd Meddwl” yn cael ei gyhoeddi yn Araith y Frenhines

Cyhoeddwyd yn Araith y Frenhines heddiw y bydd mesur i ddiwygio Deddf Iechyd Meddwl 1983 yn rhan o raglen arfaethedig Llywodraeth y DU.

Wrth siarad â’r Senedd, dywedodd y Frenhines: “Bydd mesur yn cael ei gyflwyno i ddarparu gwell fframwaith ar gyfer trin pobl gydag anhwylderau meddyliol”….