Newyddion yn Gryno

Hunanladdiad yn yr ifanc bum gwaith uwch yng Nghymru nag yn Lloegr
Dywedodd Sara Reid, Comisiynydd Plant Cynorthwyol, fod angen gweithredu ar frys i fynd i’r afael â chyfradd hunanladdiad pobl ifanc yng Nghymru…

Llafnau glân i hunan-anafwyr
Medrid rhoi llafnau glân, pecynnau dresin wedi’i sterileiddio a chyngor ar y lle gorau i dorri eu hunain i hunan-anafwyr, dan gynlluniau newydd a luniwyd gan uwch nyrsys yn gweithio gyda chleifion iechyd meddwl…

Adrodd yn dangos risg hunanladdiad i geiswyr nodded
Mae adroddiad a gyhoeddwyd yr wythnos hon yn codi pryderon am iechyd meddwl ceiswyr lloches a gaiff eu dal mewn canolfannau cadw…

Penodi Prif Swyddog Meddygol newydd i Gymru
Penodwyd Dr Tony Jewell, sydd ar hyn o bryd yn Gyfarwyddydd Clinigol a Chyfarwyddydd Iechyd Cyhoeddus yn Norfolk, yn Brif Swyddog Meddygol Cymru…

Ymgyrch Gofalwyr ar y Teledu
Mae Newyddion ITV yn rhedeg ymgyrch drwy’r wythnos hon yn galw am benodi ‘Czar Gofalwyr’ i sicrhau gwell chwarae teg i ofalwyr…

Newyddon yn Gryno

Amser yn dod i ben ar gyfer hwb pensiwn gofalwyr
Mae Fforwm Gofalwyr Iechyd Meddwl Cymru yn annog unrhyw un sydd wedi gofalu am rywun o fewn y tair blynedd ddiwethaf i gysylltu gyda’r gwasanaeth pensiwn gan y medrent fod yn gymwys am bensiwn gwladol uwch…

Ni fydd Cymru’n dilyn esiampl Lloegr ar ofal sylfaenol
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar o San Steffan y medrai ardaloedd yn Lloegr sy’n brin o feddygon teulu cyn hir gael darparwyr preifat yn helpu eu darpariaeth gwasanaeth, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi dweud nad oes unrhyw gynlluniau i ddefnyddio’r sector preifat i lenwi’r bylchau yn y GIG yng Nghymru…

Digwyddiad yn codi materion hil am y Mesur Iechyd Meddwl
Mae digwyddiad a drefnwyd gan sefydliad hawliau dynol Ymddiriedolaeth 1990 yn anelu i ddangos sut y bydd y cynigion presennol ar gyfer y Drafft Fesur Iechyd Meddwl yn gwaethygu gwahaniaethu yn erbyn pobl Ddu yn y sector iechyd meddwl…