Cymorth ar gyfer gofalwyr mewn cyfnod o newid

Cymorth ar gyfer gofalwyr mewn cyfnod o newid
Os ydych chi wedi bod yn ofalwr di-dâl i berthynas neu ffrind sy’n wael am gryn amser, ond bod eich rôl gofalu nawr yn dod i ben – efallai o ganlyniad i farwolaeth eich anwyliaid- mae arweiniad newydd wedi’i gyhoeddi’r wythnos hon i’ch helpu drwy’r newid mawr hwn yn eich bywyd.

‘When Caring Comes To An End’, a gyhoeddwyd ar y cyd gan yr elusenau Carers UK a Help the Hospices ac Action for Carers and Employment (ACE), yw teitl yr arweiniad ymarferol, hawdd ei ddarllen, sy’n cynnwys adrannau yn delio â materion allweddol dan dri phrif bennawd: pan fydd yr unigolyn rydych yn gofalu amdanynt yn symud i mewn i gartref preswyl neu nyrsio; pan fydd yr unigolyn rydych chi’n gofalu amdanynt yn marw; a bywyd ar ôl gofalu.

Nod yr arweiniad yw helpu gofalwyr sy’n edrych ar ôl teulu a ffrindiau gyda salwch cronig neu anableddau, yn ddi-dâl, i adnabod y prif benderfyniadau y mae’n bosibl y bydd angen eu gwneud, y camau y gallai fod angen eu cymryd a’r prif ffynonellau o gefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Dywedodd Emily Holzhausen o Carers UK: “Gall rôl gofalu’n dod i ben gael effaith sylweddol ar fywyd gofalwr, yn ymarferol, yn emosiynol ac yn ariannol, ac eto ychydig iawn o wybodaeth fydd gofalwyr yn ei gael i’w helpu i gynllunio ar gyfer y fath newid yn eu bywydau.

“Gall peidio â chynllunio’n briodol ar gyfer y cyfnod hwn gael canlyniadau difrodus iawn, a dyna pam fod Help the Hospices a Carers UK wedi dod at ei gilydd i gynhyrchu’r arweiniad hanfodol hwn, fydd o fudd i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd.

“Nid oes ffordd ‘gywir’ o deimlo pan fyddwch chi’n canfod eich hun yn rhydd o gyfrifoldebau gofalu yn dilyn newid yn eich amgylchiadau, fel marwolaeth yr unigolyn y buoch yn gofalu amdanynt am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd.

“Nid yw’n anarferol i ofalwyr gael cyfnod o salwch eu hunain, neu i deimlo’n euog am ddychwelyd i fywyd ‘arferol’, yn rhydd o’r cyfrifoldebau gofalu.”

Fel yr esboniodd Tanya Sealey o Help the Hospices, “Weithiau, mae gofalwyr wedi rhoi cymaint o’u hamser i ofalu fel eu bod wedi gadael i agweddau eraill o’u bywyd lithro, fel gwaith, ffrindiau a diddordebau allanol. Gall fod yn anodd iawn pigo’r darnau yn ôl i fyny a dechrau eto.”

Mae’r arweiniad yn cynnwys digonedd o wybodaeth ffeithiol, yn ogystal â chyfarwyddiadau ar amryw o destunau, fel Cynllunio Gofal Ymlaen Llaw, hawliau lles a budd-daliadau, cefnogaeth cartref preswyl neu ofal, gofal hosbis a beth i’w wneud pan fydd rhywun yn marw, gan gynnwys cofrestru marwolaeth a threfnu angladd.

Mae yno hefyd ffynhonellau cefnogaeth mewn profedigaeth a syniadau am fywyd y tu hwnt i ofalu, fel gwirfoddoli a gwybodaeth fuddiol am fynd yn ôl i weithio.

Mae’r arweiniad ar gael am ddim i ofalwyr, gyda chost fechan am bostio a phacio ar gyfer archebion mawr. Ffoniwch 0845 241 0963 i archebu copi neu lawrlwytho ‘When Caring Comes To An End’ drwy glicio yma