Adroddiad yn awgrymu ‘anghydraddoldeb’ iechyd meddwl

Adroddiad yn awgrymu ‘anghydraddoldeb’ iechyd meddwl
Mae ffigyrau newydd gan bwyllgor gwarchod annibynnol ar gyfer y GIG yn awgrymu bod rhai grwpiau duon a lleiafrifoedd ethnig dair gwaith yn fwy tebygol o gael eu derbyn i’r ysbyty o ganlyniad i salwch meddwl.

Dywedodd y Comisiwn Gofal Iechyd, a gynhaliodd y cyfrifiad Cyfrif Pawb Fel Fi 2007, bod yn rhaid i asiantaethau gydweithio i atal a gwella rheolaeth o salwch meddwl mewn grwpiau duon a lleiafrifoedd ethnig.

Dangosodd ffigyrau’r cyfrifiad hefyd bod dwy ran o dair o gleifion mewnol iechyd meddwl yn cael eu cadw ar wardiau cymysg.

Dywedodd Anna Walker, Prif Weithredwr y Comisiwn Gofal Iechyd: “Fe hoffem ni gael deialog gydag asiantaethau lleol a chyda sefydliadau iechyd meddwl ac anableddau dysgu sydd â nifer uchel o gleifion duon a lleiafrifoedd ethnig.

“Gyda’u gwybodaeth nhw, gallwn ddechrau edrych ar y problemau yn y cymunedau a dod ag asiantaethau lleol at ei gilydd i ddelio â’r materion sy’n achosi cyfraddau uwch o salwch meddwl ymysg rhai grwpiau duon a lleiafrifoedd ethnig.”

Datgelodd ffigyrau’r cyfrifiad bod 22% o bobl ar wardiau iechyd meddwl o leiafrifoedd ethnig, o’i gymharu â 21% yn 2005 a 20% yn 2005.

Gwelodd y Cyfrifiad hefyd bod:

• cyfraddau derbyn a chadw mewn ysbyty yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol ymysg y Gwyn Prydeinig, Indiaid a Tsieineaidd, ac yn gyfartalog ar gyfer grwpiau Pacistani a Bangladeshi.

• cyfraddau derbyn a chadw yn uwch na’r cyfartaledd ymysg lleiafrifoedd ethnig eraill ar gyfer y ddau ryw – yn enwedig yn y grwpiau Du Caribïaidd, Du Affricanaidd, Du Arall Du/Gwyn Caribïaidd Cymysg a Du/Gwyn Affricanaidd Cymysg – gyda chyfraddau o dros dair gwaith yn uwch na’r cyfartaledd, a thros 10 gwaith yn uwch yn y grŵp Du Arall.

• yn y grwpiau Du Caribïaidd, Du Affricanaidd a Du Arall, bod cyfradd y cyfeiriadau gan Feddygon Teulu a thimau iechyd meddwl cymunedol yn is na’r cyfartaledd, a chyfradd y cyfeiriadau o’r system cyfiawnder troseddol yn uwch na’r cyfartaledd yn y grwpiau Du Caribïaidd a Du Arall.

• cyfanswm y cleifion mewnol ar wardiau iechyd meddwl wedi gostwng o 33,785 yn 2005 i 31,187 yn 2007

• cyfran y cleifion mewnol mewnysbytai iechyd meddwl annibynnol wedi cynyddi o 10% yn 2005 i 14% yn 2007

• 30% o gleifion mewnol wedi bod mewn ysbyty am flwyddyn neu fwy.

Roedd y Cyfrifiad Cyfrif Pawb Fel Fi 2007 yn fenter ar y cyd rhwng y Comisiwn Gofal Iechyd, Comisiwn y Ddeddf Iechyd Meddwl (MHAC) a’r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl yn Lloegr (NIHME) ac mae’n rhan o gynllun gweithredu pum mlynedd Llywodraeth y DU, “Cyflwyno Cydraddoldeb Hiliol mewn Gofal Iechyd Meddwl”.

Dywedodd yr Athro Arglwydd Patel o Bradford, sef Cadeirydd Comisiwn y Ddeddf Iechyd Meddwl: “Rwyf yn pryderu’n fawr ynghylch y lefelau cynyddol uchel o dderbyn a chadw a welir ymysg rhai grwpiau duon, yn enwedig y grŵp Du Arall – sef dynion ifanc ail a thrydedd genhedlaeth du yn bennaf.

“Mae angen atebion i ambell gwestiwn difrifol iawn ynghylch y modd y caiff y bobl hyn eu trin.”

• I ddarllen y Cyfrifiad, Cyfrif Pobl Fel Fi, cliciwch yma.