Hwb ariannol i iechyd meddwl yng Nghymru

Hwb ariannol i iechyd meddwl yng Nghymru
Bydd £100,000 yn ychwanegol y flwyddyn yn cael ei gynnig gan Lywodraeth y Cynulliad i wella’r gefnogaeth ar gyfer Meddygon Teulu sy’n cynnig gofal i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mae dros 95 y cant o’r bobl sy’n byw gyda salwch meddwl yn derbyn gofal a chefnogaeth gan dimau gofal sylfaenol.

Bwriad yr arian yma, ar gyfer Rhwydwaith Iechyd Meddwl mewn Gofal Sylfaenol yng Nghymru (WaMH in PC), yw datblygu a gwella cyflwyniad gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer cleifion drwy rannu arfer gorau ac annog gweithwyr iechyd proffesiynol i rannu syniadau a datblygu ffyrdd newydd o weithio.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Edwina Hart AC: “Gwella’r gofal a’r gefnogaeth ar gyfer pobl gyda chyflyrau iechyd meddwl yw un o fy mhrif flaenoriaethau. Mae llawer o waith da wedi’i gychwyn ar draws Cymru i helpu gwella bywydau pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ac rwyf am weld hyn yn cael ei ailadrodd mewn ardaloedd eraill.

“Bydd yr arian ychwanegol yma ar gyfer WaMH in PC yn helpu lledaenu arfer da ac yn galluogi gweithwyr iechyd proffesiynol i rannu syniadau er mwyn anelu at wella gofal ar gyfer eu cleifion.

“Mae timau gofal sylfaenol yn annog pobl i fod yn rhan o ddatblygu’r gefnogaeth y byddant yn ei dderbyn – mae hyn yn bwysig i roi hyder i bobl ac i’w helpu i reoli eu cyflwr yn fwy effeithiol.

“Mae ystyried barn y cleifion hefyd yn bwysig wrth ddatblygu a gwella gwasanaethau’n barhaol.

“Mae’r ddogfen Cymru’n Un yn nodi ymrwymiad i geisio cael pwerau ychwanegol mewn iechyd meddwl – yn enwedig mewn perthynas ag asesiad a thriniaeth, ac o ran cynnig ymyrraeth gynnar er mwyn atal dirywiad mewn iechyd meddwl, yn ogystal â chynnig eiriolaeth i fwy o gleifion sydd angen rhywun i siarad ar eu rhan.”

I edrych ar wefan WaMH in PC, cliciwch yma