Ymchwiliad newydd yn canfod bod modd wedi osgoi marwolaethau cannoedd o bobl â chyflyrau iechyd meddwl a oedd yn cael eu dal gan wahanol sefydliadau

Mae camgymeriadau sylfaenol a oedd yn cael eu hail-adrodd, methiant i ddysgu gwersi a diffyg systemau a gweithdrefnau trwyadl oll wedi cyfrannau at ‘farwolaethau annaturiol cannoedd o bobl â chyflyrau iechyd meddwl’ a oedd wedi eu dal mewn ysbytai seiciatryddol, carchardai a chelloedd yr heddlu yng Nghymru a Lloegr, yn ôl Ymchwiliad newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

“Stigma iechyd meddwl yn golygu oedi o fwy na blwyddyn cyn cael gymorth”

Mae arolwg newydd gan yr ymgyrch gwrth-stigma iechyd meddwl, Amser i Newid Cymru, yn datgelu bod bron i 60% o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn aros mwy na blwyddyn cyn dweud wrth eu hanwyliaid am y broblem. Mae’r data, sy’n dangos bod y stigma dal yn atal pobl rhag cael help gan deulu a ffrindiau pan eu bod angen hynny fwyaf, yn cael ei ddatgelu ar ‘Diwrnod Amser i Siarad’ (heddiw, dydd Iau, 5 Chwefror), pan mae’r genedl yn cael ei hannog i dorri’r distawrwydd sydd fel mantell o gwmpas problemau iechyd meddwl.

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi £220,000 i wella’r cymorth i famau newydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd pob Awdurdod Lleol yng Nghymru yn derbyn £10,000 i roi hyfforddiant ychwanegol i weithwyr proffesiynol Dechrau’n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf, i’w galluogi i roi cymorth gwell i famau newydd a mamau beichiog sy’n dioddef problemau iechyd meddwl.