Arbenigwyr yn galw am ddiagnosis cynt o anhwylder deubegynol

Mae oedi o ran cynnig diagnosis o anhwylder deubegynol, yn enwedig ymhlith pobl sydd â phroblemau alcohol neu’n camddefnyddio sylweddau, o bosib yn atal pobl rhag derbyn triniaeth effeithiol ar gyfer y cyflwr, a hynny yn ôl astudiaeth newydd gan ymchwilwyr o Sefydliad Seiciatreg, Seicoleg a Niwrowyddonaieth yn King’s College Llundain, a’r NIHR.

Mae cyfnodolyn Haf Iechyd Meddwl Cymru nawr ar gael ar-lein

Mae rhifyn diweddaraf y cyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru ar gael ar-lein nawr ac mae’n rhifyn arbennig sydd yn canolbwyntio ar ymchwil. Mae Cymru yn arwain ymchwil mewn iechyd meddwl a chymdeithasol. Yn ein rhifyn ar gyfer yr haf, rydym yn cyfweld â rhai o’r arbenigwyr pennaf am eu hamcanion a’u huchelgeisiau o ran eu hymchwil.

Lansio ymgyrch Gyda’n Gilydd Nawr!

Roedd Gyda’n Gilydd Nawr!, sef ymgyrch gerddorol, arloesol 2015 sy’n cael ei harwain gan bobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl a’u gofalwyr, wedi ei lansio’n swyddogol ddoe yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyaidd ym Mae Caerdydd, gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford AC.