Prif Weinidog yn blaenoriaethu iechyd meddwl yn ei gynllun pum mlynedd i Gymru

Mae Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi blaenoriaethu iechyd meddwl yng nghynllun pum mlynedd y Llywodraeth, ‘Symud Cymru Ymlaen’. Ymhlith ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru, mae’r ymrwymiad i “flaenoriaethu triniaeth a chymorth iechyd meddwl, atal a lleddfu afiechyd meddwl a chynyddu mynediad at therapïau seicolegol”.

Mae pobl ag afiechyd meddwl yn fwy tebygol o ddioddef trais, yn ol adroddiad

Mae adroddiad newydd gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn awgrymu fod pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl a namau cymdeithasol neu ymddygiadol yn profi lefelau uwch o drais
Ymhlith pobl sydd yn hŷn na 16 mlwydd oed ac yn meddu ar nam cymdeithasol neu ymddygiadol, megis awtistiaeth, anhwylder diffyg canolbwyntio neu syndrom Asperger, roedd 35% wedi dioddef trosedd yn y flwyddyn flaenorol, fel sydd wedi digwydd i 30% o’r bobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl, megis iselder.

Cymuned ar-lein “Clic” newydd Hafal ar gyfer pobl yng Nghymru ag afiechyd meddwl i’w lansio wythnos nesaf!

Bydd cymuned ar-lein “Clic” newydd Hafal yn cael ei lansio yng Ngerddi’r Castell, Abertawe, dydd Mercher nesaf (14eg Medi, 11:30 – 15:00). Mae’r gymuned ar-lein ddwyieithog, newydd wedi ei datblygu gan bobl sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl, mewn partneriaeth gyda Hafal a’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl, ac mae wedi ei hariannu gan Loteri Fawr Cymru.

Ymgyrch genedlaethol yn galw ar Gymru i Estyn Llaw

Mae Amser i Newid Cymru yn lansio ymgyrch newydd heddiw (7 Medi) i annog y cyhoedd i estyn llaw at ffrindiau, teulu a chydweithwyr sy’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl. Wrth bwysleisio’r neges nad oes angen bod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl, mae’r ymgyrch Estyn Llaw yn dangos sut mae pethau bychain yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i iechyd meddwl, llesiant a gwellhad pobl.