Adolygiad AGIC o wasanaethau gofal iechyd i bobl ifanc yn codi pryderon am unedau cleifion mewnol CAMHS

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cyhoeddi ei adroddiad thematig: ‘Sut y mae gwasanaethau gofal iechyd yn diwallu anghenion pobl ifanc?’ gan wneud 37 o argymhellion ar gyfer gwella.

Ar y cyfan, canfu’r adolygiad fod pobl ifanc at ei gilydd yn cael profiadau da o ofal yn y gwasanaethau. Gwelodd yr AGIC  fod y staff yn gweithio’n galed i ddarparu gofal tosturiol ac urddasol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Fodd bynnag, roedd yr AGIC  yn poeni am allu unedau cleifion mewnol CAMHS yng Nghymru i letya pobl risg uchel. Golyga hyn nad yw pobl ifanc bob amser yn gallu cael gofal amserol yn agos at eu cartrefi a bod yn rhaid i rai ohonynt gael eu lleoli y tu allan i’w hardaloedd.

Mae’r adroddiad hefyd yn canfod bod llawer o’r heriau y mae pobl ifanc yn eu hwynebu wrth symud rhwng gwasanaethau plant ac oedolion yn dra hysbys ond yn parhau i gael eu gweld. Mae’r AGIC  yn galw ar y byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru i wneud mwy o waith i sicrhau trefniadau trosglwyddo didrafferth ac effeithiol i bobl ifanc ledled Cymru i’w helpu wrth iddynt ddod yn oedolion.

Mae’r canfyddiadau allweddol ynglŷn a CAMHS yn cynnwys:

  • Mae’r staff yn gweithio’n galed i ddarparu gofal tosturiol, urddasol sy’n canolbwyntio ar y person, a cheir tystiolaeth o gydweithio amlddisgyblaethol
  • Nid oedd modd i’r AGIC  fod yn siŵr bob amser bod cleifion yn cael gofal diogel ac effeithiol am iddynt  weld gwendidau yn ymwneud â’r systemau ar gyfer sicrhau gofal diogel, gan gynnwys systemau ar gyfer dod o hyd i gyfarpar argyfwng
  • Mae pryderon gan yr AGIC  am allu unedau CAMHS ledled Cymru i letya pobl ifanc risg uchel, oherwydd heriau yn ymwneud â staffio, yr amgylchedd a rheolaeth ac arweinyddiaeth effeithiol. Mae’n destun pryder iddynt bod hyn yn golygu bod yn rhaid i rai pobl ifanc gael eu lleoli y tu allan i’w hardaloedd.