“Mae nifer o blant bregus yn Lloegr ag anableddau dysgu yn cael eu dal yn rhy hir mewn ysbytai iechyd meddwl”

Mae Anne Longfield, y Comisiynydd Plant i Loegr, yn cyhoeddi adroddiad newydd heddiw,‘Far less than they deserve: Children with learning disabilities or autism living in mental health hospitals’. Mae’r adroddiad  yn dangos fod gormod o blant yn Lloegr yn cael eu danfon i ysbyty diogel heb fod angen – mewn rhai achosion, maent  yn treulio misoedd a blynyddoedd o’u plentyndod   mewn sefydliadau tra y dylent fod yn eu cymunedau. Mae’n rhybuddio fod y system bresennol o gymorth ar gyfer rhai ag anableddau dysgu neu awtistiaeth yn siomi’r rhan fwyaf o blant bregus yn y wlad hon.

Mae’r adroddiad hefyd yn canfod tystiolaeth echrydus o bractis gwael neu gyfyngu a thawelu, gyda rhai plant yn sôn wrth y Comisiynydd Plant sut y mae eu cyfnod yn yr ysbyty iechyd meddwl wedi bod yn drawmatig, a rhieni yn aml yn teimlo nad oes pŵer ganddynt i wneud dim byd er mwyn ymyrryd.

Mae rhai o’r canfyddiadau o’r adroddiad heddiw yn cynnwys:

Mae’r nifer o blant sydd yn cael eu cadw mewn ysbytai iechyd meddwl yn cynyddu – er gwaethaf tarfed y Llywodraeth i leihau’r nifer o blant ag anabledd dysgu neu awtistiaeth sydd yn yr ysbyty. Canfuwyd fod 250 ag anabledd dysgu neu awtistiaeth mewn ysbytai iechyd meddwl yn Lloegr yn Chwefror 2019, o’u cymharu â 110 ym Mawrth 2015. Mae bron i dri chwarter o’r plant yma yn meddu ar awtistiaeth neu anabledd dysgu. Mae tua 1 ym mhob 7 yn meddu ar anabledd dysgu yn unig, ac mae  1 ym mhob 7 yn meddu ar y ddau.

Mae plant yn cael eu cadw’n rhy hir yn yr ysbyty. Mae data sydd wedi ei ddarparu i Swyddfa’r Comisiynydd Plant  gan NHS Digital yn dangos fod plant ag awtistiaeth a/neu anabledd dysgu fel arfer yn treulio  6 mis (184 diwrnod) yn byw yn yr ysbyty, ac 8 mis (240 diwrnod) fel claf mewnol. Mae tua  1 ym mhob 7 o blant wedi treulio o leiaf blwyddyn yn yr ysbyty presennol gyda’u darparwyr cyfredol; byddai unrhyw un ohonynt wedi medru dychwelyd adref gyda’r gefnogaeth gywir.

Mae plant yn cael eu gosod mewn ysbytai sydd yn bell o adref, gan olygu bod hi’n anodd iawn i’w teuluoedd i ymweld â hwy. Mae data sydd wedi ei ddarparu i Swyddfa’r Comisiynydd Plant  yn datgelu fod 95 o blant yn aros mewn ward mwy na  50 cilomedr (31 milltir) o’r tŷ. Mae hyn yn cyfateb i dua hanner y plant lle y cyfrifwyd pa mor bell oeddynt o’u cartrefi. Roedd  55 o blant (bron i draean) mewn ward a oedd yn fwy na  100 cilomedr (62 milltir) o’u cartrefi.