Sefydliad Iechyd Meddwl yn beirniadu’r gyfres newydd o  Love Island wrth gyhoeddi ystadegau newydd am ddelweddau corff a theledu realiti

Mae bron i un ym mhob pedwar o bobl (24 y cant) rhwng 18 a 24 yn dweud fod teledu realiti yn gwneud iddynt boeni am ddelwedd eu corff, yn ôl data arolwg y DU a gyhoeddwyd heddiw gan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Mae’r ffigyrau yn cael eu cyhoeddi wrth i gyfres newydd  o Love Island ddechrau, ac mae’r gyfres wedi bod yn destun dadl yn sgil y cyrff ‘perffaith’ sydd yn ymddangos ar y rhaglen.

Mae’r arolwg yn awgrymu y gall Love Island olygu fod miloedd o bobl ifanc yn poeni am eu cyrff.

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn poeni am sgil-effaith rhai rhaglenni teledu,  gan gynnwys Love Island, ar wylwyr – yn enwedig y rhai sydd yn targedu cynulleidfaoedd ifanc sydd yn fwy tebygol o boeni am eu cyrff.

Yn ôl yr un arolwg o 4,505 o oedolion yn y DU gan YouGov, dywedodd bron i chwarter o’r bobl hynny rhwng 18-24 mlwydd oed (23 y cant) eu bod wedi ystyried hunanladdiad yn sgil pryderon am ddelweddau’r corff.  Dywedodd mwy nag un ym mhob saith (15 y cant) eu bod wedi hunan-niweidio neu wedi niweidio eu hunain yn fwriadol yn sgil pryderon am ddelweddau’r corff.

Roedd mwy na thraen o’r sawl rhwng 18 a 24 (34 y cant) yn dweud fod delweddau a ddefnyddir mewn hysbysebion ac ymgyrchoedd hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddynt boeni am ddelweddau’r corff.

Mae adroddiad diweddar yr elusen ar  ‘Body image’ yn dangos fod gweld delweddau o gyrff’ delfrydol’ yn medru cyfrannu at bobl yn teimlo mwy o drallod a chywilydd am eu cyrff eu hunain, os nad yw eu cyrff yn cwrdd â’r disgwyliadau delfrydol.

Dywedodd Dr Antonis Kousoulis o’r Sefydliad Iechyd Meddwl: “Mae miliynau o bobl yn mwynhau Love Island am ystod o resymau.  Mae ein pryderon yn ymwneud â sut y mae’r rhaglen yn cyfleu delweddau’r corff na sydd yn amrywio, yn afrealistig ac yn cael eu cyflwyno fel y cyrff y dylai pobl eu deisyfu.

“Mae ein hymchwil yn dangos fod nifer sylweddol o bobl ifanc yn dweud fod teledu realiti yn cael effaith negatif ar y ffordd y maent yn teimlo am eu cyrff eu hunain. Mae pryderon ynglŷn â delweddau’r corff yn gysylltiedig gyda  gorbryder, iselder a theimladau o gywilydd a ffieidd-dra.

“Roeddem wedi gobeithio y byddai cynhyrchwyr Love Island yn dewis ystod o gystadleuwyr mwy cynrychioliadol ar gyfer y gyfres newydd, a hynny o ystyried yr effaith y maent yn ei gael ar eu cynulleidfa, sydd gan amlaf yn fwy ifanc na’r arfer.

”Mae’r diffyg amrywiaeth yma yn bwydo’r hysbysebu afiach a’r sylw afiach yn y wasg. Mae   Love Island wedi rhoi canllawiau ôl-ofal iechyd meddwl i gystadleuwyr ond rhaid iddynt ystyried y niwed posib sydd yn effeithio ar wylwyr.”

Y llynedd, roedd y Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cwyno i’r  Asiantaeth Safonau Hysbysebu ynglŷn â’r hysbysebion am lawdriniaeth cosmetig a ddarlledwyd adeg darlledu  Love Island, a hynny ar y sail eu bod yn portreadu delwedd ffals o’r corff ac yn atgyfnerthu’r ansicrwydd a deimlir gan bobl ifanc.

Parhaodd Dr Kousoulis: “Mae’r teledu yn chwarae rôl bwerus a phositif o ran gwella iechyd meddwl pobl, yn codi ymwybyddiaeth ac yn mynd i’r afael gyda stigma.

“Dangoswyd hyn yn eglur yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth iechyd Meddwl eleni, pan oedd darlledwyr gan gynnwys ITV, ar flaen y gad o ran cyflwyno gwybodaeth a chyngor defnyddiol i’r genedl.

“Ond nid yw’n dderbyniol i ymatal rhag herio agweddau o deledu sydd o bosib yn niweidio iechyd meddwl pobl. Dyna paham ein bod yn gofyn i ITV i:

Gweithio gyda’r Awdurdod Safonau Hysbysebu i wirio unrhyw hysbysebion a ddarlledir yn ystod y rhaglen, yn enwedig y rhai hynny o ddiwydiannau risg uchel, gan gynnwys llawdriniaeth cosmetig, cynnyrch colli pwysau a ffasiwn.

Cyhoeddi manylion y gefnogaeth seicolegol a bod yn gyson wrth ddarparu’r gefnogaeth honno i gystadleuwyr.

Cymryd gofal fod nad yw’r rhaglenni terfynol  sydd yn cael eu darlledu yn dwyn gwarth, yn gwahaniaethu neu’n sbarduno problemau iechyd meddwl.”

Mae Dr Kousoulis wedi ysgrifennu at Brif Weithredwr ITV ynglŷn â hyn ac wedi gofyn i Brif Weithredwyr Ymchwiliad Seneddol DCMS i Deledu Realiti ai ystyried cylch gorchwyl yr ymchwiliad a’r ffaith y dylai gynnwys effaith rhai mathau o deledu realiti ar y cynulleidfaoedd.