Angen cefnogaeth deilwredig i gleifion sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad, medd NICE

Dylai cleifion sydd wedi eu heffeithio neu’n profi profedigaeth yn sgil hunanladdiad  posib gael cynnig cefnogaeth deilwredig, medd canllaw newydd gan NICE.

Dylai Meddygon Teulu adnabod a chyfeirio pobl sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad posib gan eu bod hwy eu hunain mewn risg gynyddol o hunanladdiad, yn ôl safonau ansawdd newydd gan NICE.

Dywed yr adroddiad fod mwy o wybodaeth a chefnogaeth deilwredig yn medru lleihau’r risg o hunanladdiad ymhlith y grŵp hwn o gleifion.

Mae’n dilyn data a gyhoeddwyd gan y Swyddfa ar gyfer Ystadegau Cenedlaethol sydd yn dangos fod cyfraddau hunanladdiad yn y DU wedi cynyddu am y tro cyntaf ers  2013. Roedd y nifer o farwolaethau sydd wedi eu cofnodi fel hunanladdiad am bob 100,000 o bobl yn  2018 yn 11.2, o gymharu gyda 10.1 yn 2017.

Mae NICE yn nodi mai un ffynhonnell yw’r llyfryn  ‘help is at hand’, a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Lloegr a’r  National Suicide Prevention Alliance sydd yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i’r rhai sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad posib.

Dywedodd dirprwy prif weithredwr NICE a chyfarwyddwr iechyd a gofal cymdeithasol, yr Athro Gillian Leng: ‘Mae hunanladdiad yn medru cael effaith ddifäol a thrawmatig i bobl sydd yn delio gyda cholli anwylyd. Mae’n anodd siarad am y pwnc, ac yn aml iawn, nid yw’n ddigon eglur pa help sydd ar gael.

‘Mae cymorth profedigaeth yn medru lleihau’r risg o’r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan hunanladdiad yn lladd eu hunain. Mae’n bwysig fod darparwyr gwasanaeth fel yr heddlu, ysbytai, gwasanaethau ambiwlans a Meddygon Teulu yn adnabod pobl er mwyn rhoi gwybodaeth iddynt a gofyn iddynt a ydynt angen help.

‘Ni ddylai neb orfod delio gyda marwolaeth annisgwyl rhywun annwyl iddynt ar ben ei hun, a thrwy gynnig gwybodaeth a chefnogaeth deilwredig, mae’r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio yn medru derbyn cefnogaeth emosiynol ac ymarferol.’