Miliynau o ddynion yn y DU wedi eu heffeithio gan bryderon yn ymwneud gyda delweddau’r corff– arolwg y Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae miliynau o ddynion yn y DU yn cael trafferthion gyda’r ffordd y maent yn ystyried delweddau’r corff yn ôl canfyddiadau a gyhoeddwyd gan  y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Mae bron i bob tri ym mhob deg dyn (28%) sy’n 18 mlwydd oed a’n hŷn wedi teimlo’n orbryderus yn sgil materion yn ymwneud gyda delweddau’r corff, a hynny yn ôl canfyddiadau’r arolwg.

Dywedodd un ym mhob pump (21%) fod pryderon am ddelweddau’r corff wedi achosi iddynt wisgo mewn ffordd a oedd yn cuddio eu corff neu rannau o’r corff yn y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd un ym mhob pump (22%) o ddynion eu bod wedi cymharu eu hunain mewn modd negatif gydag eraill yn y flwyddyn ddiwethaf yn sgil  pryderon yn ymwneud gyda delweddau’r corff.

Mae mwy nag un ym mhob deg o ddynion  a oedd wedi cymryd rhan yn yr arolwg (11%) wedi profi ymdeimlad a theimladau o hunanladdiad yn sgil  pryderon yn ymwneud gyda delweddau’r corff ac mae 4% o ddynion hefyd wedi dweud eu bod wedi niweidio eu hunain yn fwriadol am eu bod yn poeni am ddelweddau’r corff.

Mae’r ffigyrau newydd sydd yn benodol ar gyfer dynion yn dod o arolwg o  4,505 o oedolion yn y DU sydd yn 18 mlwydd oed a’n hŷn ac fe’i cynhaliwyd yn gynharach eleni, ac roedd  2,103 yn ddynion. Cynhaliwyd yr arolwg er mwyn asesu effaith delweddau’r corff ar bobl yn y DU.

Dywedodd Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd Meddwl, Mark Rowland: “Mae pryderon ynglŷn â delweddau’r corff yn aml yn cael eu ystyried fel problem sydd ond yn effeithio  ar fenywod – ond mae’n eglur o’r data ei fod yn effeithio ar filiynau o ddynion yn y DU hefyd.

“Mae dynion hefyd yn cael eu hamgylchynu gan ddelweddau o gyrff gwrywaidd delfrydol – naill ai drwy hysbysebu neu mewn sioeau teledu realiti neu’r cyfryngau digidol. Mae’n bwysig cydnabod sut y mae awyrgylch y cyfryngau yn medru effeithio ar ddynion.

“Mae’r canlyniadau  a ddaw o hyn yn medru bod yn ddifrifol. Mae’n syndod fod bron i un ym mhob 20 o bobl sydd wedi ymateb i’n arolwg wedi dweud eu bod wedi newidio eu hunain yn fwriadol yn sgil pryderon am ddelweddau’r corff.

“Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod yr effaith negatif sylweddol y mae’r cyfryngau yn medru ei gael ar iechyd meddwl.”

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn galw ar Lywodraeth y DU a’r diwydiannau perthnasol i gymryd camau, gan gynnwys rheoleiddio’r cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd wedi ymgyrchu i sicrhau bod sioeau teledu realiti  fel Love Island yn osgoi dangos y mathau o gyrff na sydd yn realistig.

Ychwanegodd Mr Rowland: “Mae yna dystiolaeth sydd yn awgrymu fod problemau ynglŷn â delweddau’r corff yn dod yn fwy o broblem ymhlith dynion ac yn cynyddu’r risg o iechyd meddwl gwael. Mae dynion hefyd yn medru ei chanfod hi’n fwy anodd i drafod ei iechyd meddwl a gofyn am  help.

“Ond nid yw dim o hyn yn anochel. Mae yna lawer yr ydym yn medru gwneud fel cymdeithas er mwyn lleihau’r pwysau ar ddynion a gwella eu hiechyd meddwl.”

I’r rhai hynny sydd yn chwilio am help ynglŷn â sut i reoli problemau’n ymwneud gyda delweddau’r corff – mae yna gyngor ar wefan Sefydliad Iechyd Meddwl Cymru yma.