Prifysgolion Manceinion Fwyaf yn mynd i gynnig mwy o gefnogaeth iechyd meddwl i fyfyrwyr   

Manceinion Fwyaf fydd y lle cyntaf yn y wlad i sefydlu canolfan benodol er mwyn helpu myfyrwyr addysg uwch gyda’u hanghenion iechyd meddwl, a hynny yn sgil partneriaeth newydd rhwng y pedair prifysgol sydd yn y rhanbarth a Phartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Manceinion fwyaf, sef y corff sydd yn goruchwylio’r gyllideb ddatganoledig o iechyd a gofal cymdeithasol sydd gwerth  £6bn.

Mae un ym mhob pum unigolyn rhwng 16 a 24 yn profi iselder neu orbryder. Mae’r cyfnod o fynd i’r brifysgol yn medru bod yn anodd, gyda nifer o bobl ifanc yn byw i ffwrdd o’u cartrefi, teulu a ffrindiau am y tro cyntaf.

Bydd y gwasanaeth newydd yn cynnig triniaeth newydd arloesol a hygyrch, yn gwyntyllu technoleg ddigidol fel clinigau rhithwir, i fyfyrwyr prifysgol sydd yn profi afiechyd meddwl, er enghraifft, anhwylderau bwyta ac iselder difrifol.

Mae Manceinion Fwyaf yn meddu ar un o’r grwpiau poblogaeth fwyaf o fyfyrwyr yn y wlad. Mae Prifysgol Manceinion, Prifysgol Metropolitan Manceinion, Royal Northern College of Music, Prifysgol Bolton a Phrifysgol Salford yn cynnwys tua 100,000 o fyfyrwyr.

Bydd y gwasanaeth newydd yn trawsnewid darpariaeth iechyd meddwl i fyfyrwyr ym Manceinion Fwyaf drwy sicrhau ei fod yn hawdd i fyfyrwyr i gael eu hatgyfeirio, doed a ddelo ble y mae person yn byw neu’n astudio a bod pobl ifanc yn cael eu cefnogi wrth iddynt fynd i’r brifysgol. Bydd myfyrwyr yn medru cadw’r un Meddyg Teulu drwy gydol eu hamser fel myfyrwyr gyda phasbort Meddyg Teulu newydd yn cael ei gyflwyno i fyfyrwyr Manceinion Fwyaf.

O dan y system newydd, pan fydd myfyrwyr yn mynd i’r system iechyd meddwl (GIG, trydydd  sector neu yn y brifysgol), byddant yn derbyn asesiad safonol. Gan ddibynnu ar ganlyniad hyn, byddant wedyn yn symud ymlaen naill ai i wasanaethau’r brifysgol, neu am ymyrraeth fwy arbenigol mewn canolfan newydd.

Bydd y dull mwy integredig  hefyd yn helpu cydlynu ymdrechion i hyrwyddo lles ac ataliaeth, a rhannu enghreifftiau o bractis llwyddiannus.  Gan y bydd gwasanaethau yn ffocysu yn benodol ar fyfyrwyr, bydd cynllunio hefyd yn ystyried y ffactorau pwysig sydd yn dylanwadu ar y galw, fel cyfnodau arholiadau ond bydd y profiad o weithredu’r ganolfan hefyd yn elwa staff.

Bydd y ganolfan newydd yn agor ym mlwyddyn academaidd  2019-20. Datblygwyd y cynlluniau ar y cyd gyda phartneriaid craidd a gyda help y gwasanaethau iechyd meddwl a seicolegol o fewn y prifysgolion, elusennau ac undebau’r myfyrwyr. Bydd yn cael ei ariannu’n gydradd gan yr holl bartneriaid.