Helpu ‘creu gofod i anadlu’ i bobl mewn argyfwng

Mae miliynau bobl sydd â phroblemau dyled, gan gynnwys y rhai hynny gyda phroblemau iechyd meddwl, yn mynd i dderbyn help gan y llywodraeth er mwyn sicrhau eu bod yn medru rheoli eu sefyllfa ariannol, a hynny fel rhan o gyfnod 60 diwrnod newydd a fydd yn golygu bod camau gorfodi sydd yn cael eu cymryd yn gan gredydwyr yn cael eu hatal ar gyfer pobl sydd â phroblemau dyled. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd pobl yn derbyn cyngor dyled proffesiynol er mwyn canfod datrysiad hirdymor i’w trafferthion ariannol.

Yn ogystal â hyn, bydd y rhai sydd yn derbyn triniaeth argyfwng iechyd meddwl yn cael eu diogelu hefyd tan bod eu triniaeth wedi ei gwblhau, a hynny er mwyn cydnabod y broblem amlwg y mae dyled yn medru ei gael ar les unigolion.

Mae’r asesiad cychwynnol yn rhagweld y bydd mwy na 700,000 o bobl yn derbyn help proffesiynol yn ystod y flwyddyn gyntaf, sydd yn cynyddu  i 1.2 miliwn y flwyddyn erbyn y ddegfed  flwyddyn.

O’r holl bobl yma, bydd rhwng 25,000 a 50,000 o bobl sydd yn derbyn triniaeth argyfwng iechyd meddwl yn elwa o hyn bob blwyddyn.

Dywedodd Prif Weithredwr yr Elusen Dyled, StepChange, Phil Andrew:

“Rydym yn gwybod fod dyled yn niweidio eich iechyd meddwl, a’r holl straen a’r trallod y mae’n medru achosi. Mae tua dau ym mhob pump o bobl sydd yn dod atom yn bobl fregus – ac mae hanner o’r rhain yn meddu ar broblem iechyd meddwl.

“Fodd bynnag, y newyddion da yw bod pobl, ar ôl derbyn cyngor am ddyled, yn nodi gwelliannau yn eu bywydau fel cysgu’n well yn ystod y nos neu ddelio yn well gyda’u bywydau o ddydd i ddydd.

“Bydd y ‘gofod i anadlu’ yma yn cynnig yr help ychwanegol sydd angen mewn dwy ffordd bwysig a chysylltiedig. Bydd yn annog mwy o bobl i chwilio am gyngor, a phan eu bod yn gwneud hyn, bydd yna fesurau yn eu lle er mwyn atal niwed pellach a’n helpu eu hadferiad.”