Lansio’r ymgyrch iechyd meddwl ‘Mind Your Head’ i ffermwyr yr wythnos hon

Rhwng 10fed a’r 14eg Chwefror, mae’r Farm Safety Foundation wedi lansio’r drydedd ymgyrch flynyddol,  Mind Your Head, er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r problemau sydd yn wynebu ffermwyr heddiw a’r cysylltiad rhwng diogelwch ar y fferm ac iechyd meddwl.

Roedd astudiaeth gan y Farm Safety Foundation, neu’r Yellow Wellies fel y caiff y mudiad ei adnabod, wedi canfod fod problemau iechyd meddwl ymhlith ffermwyr a gweithwyr amaethyddol yn bryder cynyddol ac yn cael effaith uniongyrchol ar ddiogelwch ar y fferm.

Iechyd meddwl yw’r peryg mwyaf sydd yn wynebu’r diwydiant heddiw, a hynny yn ôl  84 y cant o ffermwyr sydd o dan 40 mlwydd oed. Mae hyn yn gynnydd o 81 y cant yn 2018. Yn y cyfamser, mae 85 y cant o ffermwyr ifanc yn credu fod yna gysylltiad penodol rhwng iechyd meddwl a diogelwch cyffredinol y ffermwyr.

Mae’r diwydiant ffermio yn wynebu llawer o bethau sy’n achosi straen, ac yn gosod pwysau cynyddol ar weithwyr, sydd yn golygu eu bod mewn mwy o beryg o brofi afiechyd meddwl.

Mae hyn yn cynnwys cyfnodau hir o weithio ar ben eu hunain, methu gwahaniaethu rhwng bywyd yn y gwaith a bywyd adref, ac ansicrwydd ariannol.

Mae Brexit, newid yn arferion cwsmeriaid, a’r argyfwng hinsawdd hefyd yn fygythiadau ychwanegol i’r diwydiant.

Mae’r cyfanswm yr incwm yn y DU sydd yn deillio o ffermio wedi lleihau o £971 miliwn rhwng 2017 a 2018, a byddai 42 y cant o ffermwyr y DU wedi gwneud colled rhwng  2014 a 2017 heb daliadau uniongyrchol o’r DU.

Yn 2018, roedd 83 wedi cyflawni hunanladdiad yn y diwydiant amaethyddol yn Lloegr a Chymru.

Mae’r ymgyrch Mind Your Head eleni yn ffocysu ar les corfforol a meddyliol diwydiant sydd o dan bwysau, ac yn ceisio addysgu’r sawl sydd yn byw ac yn gweithio yng nghymunedau’r DU am y bygythiadau iechyd meddwl amrywiol sydd yn eu hwynebu.

Mae’r ymgyrch eleni yn ceisio hawlio sylw’r cyhoedd a’u dysgu am ‘iselder sy’n gwenu’, Anhwylder Straen Wedi Trawma, unigrwydd, arwahanrwydd gwledig ac iechyd meddwl ymhlith ffermwyr ifanc.

Dywedodd Stephanie Berkeley, rheolwr y Farm Safety Foundation: “Tra nad yw ffermwyr wedi eu dysgu i ddelio gyda phroblemau iechyd meddwl, un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol i ddelio gyda stigma yw siarad am y peth. Dyma’r hyn yr ydym wedi bod yn gwneud a byddwn yn parhau i wthio hyn, yn enwedig yn ystod wythnos  Mind Your Head.

“Mae’n hanfodol ein bod yn adeiladu diwylliant o fewn y byd amaeth sydd yn cydnabod sut y mae’r rôl yn medru effeithio ar les ffermwyr a’u teuluoedd a sut y mae iechyd meddwl gwael yn medru cael effaith uniongyrchol a difäol ar y rôl.

“Gadewch i ni fod yn eglur – nid cyfrifoldeb rhywun arall yw hyn ond ni, ac yn y cyfnod heriol iawn, mae’n bwysig fod pawb ohonom yn gofalu am ein ffrindiau, cydweithwyr, cymdogion a ni’n hunain.”

Mae’r rhai hynny sydd yn dymuno mwy o wybodaeth ynglŷn â sut i fynd i’r afael gydag iechyd meddwl gwael yn y diwydiant yn medru ymweld gyda gwefan  Farm Safety Foundation – www.yellowwellies.org a’r sianeli cyfryngau cymdeithasol, lle y maent yn medru darllen straeon, derbyn cyngor a gwasanaethau a gwylio’r ffilm ‘The Last Word’ sydd yn amlygu’r problemau yma.