Trafferthion iechyd meddwl ymhlith myfyrwyr ar gynnydd yn ôl adroddiad pwysig newydd 

Mae’r nifer o fyfyrwyr sydd yn cael trafferth gyda phroblemau iechyd meddwl yn cynyddu a hynny yn ôl  yrInsight Network a’r mudiad myfyrwyr Dig-In.

Mae’r arolwg iechyd meddwl mwyaf sydd wedi ei gynnal ymhlith myfyrwyr ym mhrifysgolion y DU  yn cyhoeddi ei ddata blynyddol heddiw, sydd yn datgelu fod yna gynnydd o 8% ers llynedd ymhlith y nifer sydd yn profi problemau iechyd personol, emosiynol, ymddygiadol neu iechyd meddwl difrifol ac angen help. Mae’r ffigwr erbyn hyn bron wedi cyrraedd hanner y boblogaeth o fyfyrwyr  (42%).

At hyn, mae 27% o fyfyrwyr wedi derbyn un diagnosis iechyd meddwl swyddogol neu fwy, sef cynnydd o 5% ers y llynedd (o 22%). Ac roedd 8 o bob 10 (78%) sydd wedi derbyn diagnosis wedi ceisio cuddi eu symptomau yn sgil stigma. Y diagnosis iechyd meddwl mwyaf cyffredin oedd iselder ac anhwylderau gorbryder (12% a 11% o’r sampl), ac yna anhwylder deubegynol (0.5%). Mae anhwylderau gorbryder yn cynnwys  OCD, anhwylderau gorbryder cyffredinol a ffobias.

At hyn, roedd 82% o fyfyrwyr yn ymwybodol o’r gwasanaethau cymorth sydd yn cael eu cynnig gan brifysgolion ond mae’n destun pryder mai ond 13% sydd wedi eu defnyddio. Fodd bynnag, dywedodd dau draean o fyfyrwyr (63%) y byddent yn defnyddio’r gwasanaeth pe bai mynediad ar-lein ar gael at weithiwr iechyd meddwl proffesiynol, ac mae hyn yn codi cwestiynau pwysig am y dulliau mwyaf effeithiol o’r cymorth sydd ar gael, a ph’un ai bod angen addasu gwasanaethau yn ddigidol.

Mae’r Insight Network a’r mudiad myfyrwyr Dig-In wedi cydweithio ers tair blynedd, yn adeiladu darlun sylweddol o iechyd meddwl myfyrwyr yn y DU drwy wyntyllu nifer yr achosion, ffactorau risg a’r grwpiau sydd mewn risg penodol. At hyn, maent yn ystyried lefelau o orbryder, unigrwydd, camddefnyddio sylweddau ac unrhyw   achosion o hunan-niweidio. A hyn oll gyda’r nod o sefydlu themâu sydd yn dod i’r amlwg flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Dywedodd Dr Stephen Pereira, seiciatrydd ymgynghorol a Chyfarwyddwr yr Insight Network: “Mae dechrau yn y brifysgol yn medru bod yn gyfnod anodd i bobl ifanc, a bydd un ym mhob pedwar myfyriwr yn profi problem iechyd meddwl bob blwyddyn. Efallai y bydd myfyrwyr yn profi trafferthion seicolegol yn sgil gorfod delio gyda’r amryw o heriau sydd yn ymwneud gyda mynd i’r brifysgol. Mae hyn yn medru cynnwys symud i ffwrdd o’u cartrefi am y tro cyntaf, sefydlu rhwydweithiau newydd, datblygu hunaniaeth newydd, gofynion academaidd newydd a straen ariannol. Felly, mae’n briodol ein bod fel cymuned yn cefnogi ac yn addysgu myfyrwyr  ar sut i adnabod straen, arwyddion cynnar sy’n dynodi problemau iechyd meddwl a ble i fynd am gymorth. Mae’r gwaith y mae  Dig-In wedi ei wneud wrth ddod o hyd i’r canfyddiadau yma o’r boblogaeth o fyfyrwyr yn gam pwysig iawn.”

Dywedodd Christopher sylfaenydd a Phrif Weithredwr Dig-In: “Fel darparwr y blwch croesawu myfyrwyr i fwy na  160 o brifysgolion a darparwyr llety a mwy na  180,000 o aelodau Dig-In, rydym mewn sefyllfa unigryw gan ein bod yn medru cyfathrebu’n hawdd gyda myfyrwyr. Rydym am ddefnyddio hyn i elwa myfyrwyr.

Wedi profi trafferthion iechyd meddwl fy hun, mae hwn yn achos pwysig iawn i mi. Roeddem wedi mynd ati yn 2017  i gynnal yr astudiaeth fwyaf erioed i mewn i iechyd meddwl ymhlith myfyrwyr. Hyd yma, mae mwy na 80,000 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan yn yr astudiaeth. Rwyf am geisio cynyddu proffil iechyd meddwl ymhlith myfyrwyr  a chydweithio gyda budd-ddeiliaid a’r GIG yn y maes hwn er mwyn gwella’r cymorth sydd ar gael, yr ymgysylltu gyda’r gwasanaethau yma a helpu sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cyfle i gyflawni ei botensial llawn.”

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.