Ymgyrch Rhoi Diwedd ar Unigrwydd yn ymateb i’r galw i’r bobl sydd yn 70 mlwydd oed a’n hŷn i hunan-ynysu yn sgil y coronafeirws

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y dylai unrhyw un sydd yn hŷn na 70 mlwydd oed hunan-ynysu mewn ymgais i ddiogelu eu hunain rhag lledaeniad y coronafeirws (COVID-19). Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar iechyd a lles miliynau o bobl  hyn yn ôl yr Ymgyrch Rhoi Diwedd ar Unigrwydd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, Polisïau ac Ymchwil ar gyfer  yr Ymgyrch Rhoi Diwedd ar Unigrwydd, Robin Hewings: “Yn gyntaf oll, mae pobl hŷn a bregus mewn mwy o risg o ddal coronafeirws ac angen eu hamddiffyn a’u cefnogi. Mae bywydau yn y fantol ac mae eu hamddiffyn o’r pwys mwyaf.

“Ond gadewch i ni sicrhau nad oes unrhyw amheuaeth; mae hwn yn gais digynsail. Mae gofyn i bobl i fynd heb unrhyw gyswllt wyneb i wyneb am fisoedd yn mynd i gael effaith sylweddol ar iechyd a lles nifer o bobl.

“Mae’r categori ‘dros 70 mlwydd oed’ yn cynnwys ystod oedran sylweddol – hyd at 40 mlynedd – ac yn cuddio llawer o amrywiaeth o ran lefelau iechyd a gwydnwch pobl. Ar lefel gyffredinol, mae’n bwysig nad ydym yn cyffredinoli ac yn credu ein bod yn deall yr hyn y mae pobl yn medru gwneud o ran eu hoedran, er ein bod yn deall pam fod y Llywodraeth yn dweud hyn yn y fath sefyllfa ddigynsail.

“Mae pobl dros 70 mlwydd oed yn cyfrannu’n helaeth i’n cymdeithas. Bydd y gostyngiad o ran eu cyfraniad yn effeithio ar bawb ohonom.

“Fel cymdeithas, mae cyfrifoldeb gennym i wneud  pob dim posib er mwyn helpu pobl dros 70 i deimlo eu bod yn derbyn gofal ac wedi cysylltu ag eraill. Mae technoleg yn medru chwarae rhan bwysig.”

Mae’r Ymgyrch Rhoi Diwedd ar Unigrwydd yn cynnwys tipyn o gyngor ar sut i ddelio gydag arwahanrwydd cymdeithasol yn ystod yr argyfwng coronafeirws. Darllenwch mwy yma  https://www.campaigntoendloneliness.org/blog/coronavirus-and-social-isolation