Bron i dri chwarter o oedolion y DU (72 y cant) yn dweud ei fod yn bwysig ein bod yn dysgu o’r pandemig coronafeirws i fod yn fwy caredig fel cymdeithas

  • Bron i ddau draean (63 y cant) o oedolion yn y DU yn dweud fod derbyn caredigrwydd yn cael effaith bositif ar eu hiechyd meddwl.
  • Bron i ddau draean o oedolion yn y DU (63 y cant) yn dweud bod dangos caredigrwydd at eraill wedi cael effaith bositif ar eu hiechyd meddwl.
  • Elusen yn argymell targedu “arbrofion caredigrwydd”, gan gynnwys cydraddoldeb, urddas a pharch, wrth fynd ati i lunio ac adolygu polisïau cyhoeddus.
  • Bron i dri chwarter o oedolion y DU (72 y cant) yn dweud ei fod yn bwysig ein bod yn dysgu o’r pandemig coronafeirws i fod yn fwy caredig fel cymdeithas.

Cyhoeddwyd yr arolwg gan y Sefydliad Iechyd Meddwl er mwyn dynodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a’r thema eleni yw caredigrwydd.

Dywedodd dau draean o bobl fod derbyn caredigrwydd wedi cael effaith bositif ar eu hiechyd meddwl, a hynny yn ôl arolwg o 4,256 o oedolion yn y DU sydd yn 18 mlwydd oed a’n hŷn.

Dywedodd dau draean o oedolion yn y DU (63 y cant) bod dangos caredigrwydd at eraill wedi cael effaith bositif ar eu hiechyd meddwl

Mae’r elusen wedi lansio adroddiad yn dangos fod yna dystiolaeth o’r effaith y mae caredigrwydd yn ei gael ar iechyd meddwl a phapur polisi sydd yn gwneud argymhellion ynglŷn â sut y mae modd cymryd camau er mwyn dangos caredigrwydd.

Dywedodd Prif Weithredwr y Sefydliad Iechyd Meddwl, Mark Rowland: “Mae’r dystiolaeth o ran effaith bositif bod yn garedig ar ddiogelu a gwella iechyd meddwl ‘wastad wedi bod yn eglur. Mae ein harolwg ni wedi dangos fod yna gryn dipyn o gefnogaeth bwerus ymhlith y cyhoedd yn y DU am ddulliau mwy caredig.

“Ar un lefel, mae bod yn garedig yn medru bod mor syml â ffonio ffrind sydd yn medru bod yn unig neu’n rhoi diolch i rywbeth y maent wedi gwneud. Fodd bynnag, er mwyn cael effaith sylweddol ar iechyd meddwl, mae angen i ni ystyried caredigrwydd fel rhywbeth difrifol mewn cymdeithas. Yn benodol, rydym angen sicrhau bod caredigrwydd   yn rhan bwysig o lunio polisi cyhoeddus.

“Mae’r pandemig yn gyfle i wneud hynny.  Mae caredigrwydd yn chwarae rôl hanfodol  yn medru helpu lliniaru effaith cymdeithasol, economaidd ac iechyd meddwl yr argyfwng, a fydd yn medru parhau am flynyddoedd i ddod.”

Mae’r arolwg hefyd wedi canfod fod bron i hanner o oedolion y DU  (48 y cant) yn dweud bod ymddwyn yn garedig i “mi fy hun” wedi cael effaith bositif ar eu hiechyd meddwl.

Mae’r elusen yn gwneud cyfres o argymhellion ar garedigrwydd. Mae’n cynnwys argymell fod holl adrannau’r Llywodraeth yn gweithredu prawf caredigrwydd sydd yn fesuradwy a’n seiliedig ar werthoedd, er mwyn mesur polisïau newydd a chyfredol. Mae hyn yn er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu llywio gan garedigrwydd, cydraddoldeb, urddas a pharch.

Ychwanegodd Mr Rowland: “Rydym angen herio’r syniad nad yw caredigrwydd yn meddu ar unrhyw berthnasedd  i lywodraeth ac i bolisi cyhoeddus. Yn hytrach, rydym angen sicrhau bod caredigrwydd  yn cael ei drin yn fwy difrifol yn y modd yr ydym yn llywio penderfyniadau gwleidyddol ar bob lefel.

“Mae rôl gan garedigrwydd i’w chwarae yn y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau lles, ein system cyfiawnder troseddol a’n system iechyd. Er mwyn cyflawni hyn, rydym angen cynnwys prawf sylfaenol ar gyfer yr holl bolisïau newydd a chyfredol – a ydynt yn garedig?

“Mae gennym un cyfle mewn cenhedlaeth i ail-ddychmygu cymdeithas fwy caredig – un sydd yn amddiffyn ein hiechyd meddwl, yn enwedig ymhlith y bobl fwyaf bregus.”

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn trefnu ac yn cynnal Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl bob blwyddyn. Mae’n cael ei gynnal rhwng y 18fed a’r 24ain o Fai ac yn ei hugeinfed flwyddyn erbyn hyn.

Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl yn cael ei dathlu mewn ffyrdd gwahanol gan fudiadau ac unigolion. Eleni, bydd y Sefydliad yn gofyn i bobl i rannu eu straeon am garedigrwydd yn ystod yr Wythnos ar y cyfryngau cymdeithasol ac i rannu eu syniadau ynglŷn â sut i adeiladu cymdeithas decach, gan ddefnyddio’r hashnod  #KindnessMatters a #MentalHealthAwarenessWeek