Iselder yn dyblu yn ystod y pandemig coronafeirws

Mae dwywaith gymaint o oedolion yn y Deyrnas Unedig yn sôn eu bod yn dioddef symptomau o iselder, a hynny o’i gymharu gyda’r adeg hon y llynedd, awgryma ffigyrau newydd gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (SYC).

Roedd bron i un ym mhob pum oedolyn (19.2%) yn fwy tebygol o brofi rhyw fath o iselder, sydd yn cael ei ddynodi gan symptomau cymedrol i rai mwy difrifol, yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19) (Mehefin 2020). Mae hyn wedi dyblu o tua 1 ym mhob 10 (9.7%) cyn y pandemig (Gorffennaf 2019 i Fawrth 2020).

Roedd ymchwil y SYC yn asesu data o’r un  grŵp o 3,500 o oedolion Prydeinig cyn ac ar ôl y pandemig. Roedd ystadegwyr wedi canfod fod y sawl a oedd yn fwy tebygol o ddweud eu bod wedi eu heffeithio gan iselder ym Mehefin yn oedolion ifanc  (rhwng 16 a 39), menywod, y rhai hynny  “sydd yn methu ffordd talu am bethau annisgwyl”, a phobl anabl.

Wrth edrych ar symptomau o iselder cyn ac yn ystod y pandemig, roedd un oedolyn ym mhob wyth  (12.9%) wedi datblygu symptomau cymedrol i fwy difrifol yn ystod y cyfnod hwn gyda 6.2% o’r boblogaeth yn parhau i brofi’r lefel yma o symptomau iselder. Roedd tua 1 ym mhob 25 oedolyn (3.5%) wedi profi cynnydd dros y cyfnod hwn.

Mae symptomau o iselder yn cynnwys hwyliau isel a cholli diddordeb a mwynhad wrth wneud pethau arferol.

Roedd ymchwilwyr hefyd wedi ymchwilio’r lefelau o iselder – sydd yn cael eu disgrifio fel symptomau  ysgafn, cymedrol neu ddifrifol.

Roedd un ym mhob wyth oedolyn (12.9%) wedi datblygu symptomau cymedrol i rai difrifol yn ystod y pandemig, tra bod  6.2% eisoes yn profi symptomau ar y lefel yma.

Ymhlith y rhai a oedd yn profi symptomau cymedrol i rai difrifol  yn ystod y pandemig, dywedodd 62% eu bod yn teimlo’n unig  “yn aml neu drwy amser”, o’u cymharu gyda’r 15% o’r rhai hynny heb unrhyw symptomau neu symptomau ysgafn.

Dywedodd Tim Vizard, Prif Swyddog Ymchwil ar gyfer y Swyddfa Ystadegau Canlynol:  “Mae’r ymchwil heddiw yn cynnig cipolwg i gyflwr iechyd meddwl oedolion yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae holi’r un grŵp o oedolion cyn ac ar ôl y pandemig yn cynnig cipolwg unigryw o sut y mae eu symptomau iselder wedi newid dros amser.

“Roedd bron i 1 ym mhob 5 oedolyn wedi profi rhyw fath o iselder yn ystod y pandemig, ddwywaith  gymaint â’r 1 ym mhob 10 cyn y pandemig.  Roedd oedolion ifanc, menywod, y rhai hynny  sydd yn methu ffordd talu am bethau annisgwyl yn fwy tebygol o gael eu heffeithio yn ystod y pandemig.”