Mwy na hanner o oedolion Cymru yn pryderi am iechyd meddwl anwylyd dros ŵyl y Nadolig

Mae mwy na hanner o oedolion Cymru(56%) yn pryderi am iechyd meddwl rhywun y maent yn adnabod y Nadolig hwn, a hynny yn ôl arolwg a gyhoeddwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl.

Wrth i ni ddynesu at y Nadolig, mae pobl yng Nghymru yn mynegi eu pryderon am iechyd meddwl plant (53%), partneriaid/priod (32%), perthnasau (36%) a ffrindiau (30%).

Wrth gynnig ei sylwadau ar y canfyddiadau, dywedodd Jenny Burns, Cyfarwyddwr Cyswllt Cymru y Sefydliad Iechyd Meddwl: “Byddwn yn cofio eleni oherwydd y pandemig creulon a sut y mae wedi amlygu’r anghydraddoldebau dwys yn ein cymdeithasau ond byddwn hefyd yn cofio’r caredigrwydd a ddangoswyd yn ein cymunedau wrth i ni wynebu’r her sylweddol hon. Gyda gobaith ar y gorwel, mae’r canfyddiadau yma yn dangos bod tosturi dal yn fyw ac yn iach yng Nghymru, gyda mwy na hanner o oedolion Cymru yn pryderi am iechyd meddwl rhywun yn eu bywydau.”

Roedd arolwg YouGov o 2,109 o oedolion yn y DU, a gomisiynwyd gan y Sefydliad Iechyd Meddwl, hefyd wedi canfod fod un ym mhob tri oedolyn (33%) yn dweud eu bod yn teimlo’n orbryderus neu o dan straen wrth i ni fynd i mewn i ŵyl y Nadolig tra bod dau ym mhob pump (40%) yn dweud eu bod yn teimlo’n hapus, yn obeithiol neu’n gyffrous am y tymor.

Ychwanegodd Jenny: “Yn sgil yr heriau sylweddol yr ydym wedi wynebu yn 2020, mae pobl yn profi ystod o emosiynau ar hyn o bryd gan gynnwys gorbryder, rhyddhad a gobaith. Mae nifer o bobl yn poeni am lesiant pobl eraill, yn enwedig gan ein bod yn gwybod nad yw’r pandemig wedi effeithio ar yr holl gymunedau’n gydradd.

“Nawr yw’r amser i ail-ganfod ymdeimlad o garedigrwydd – yn ein bywydau preifat a chyhoeddus. Mae ymchwil yn dangos bod dangos caredigrwydd yn medru dangos ein bod yn pryderi am ba mor fregus yw rhywun arall ac yn medru helpu i rywun deimlo ei fod hyn cael ei werthfawrogi a’n medru lleihau straen, gwella hwyl, ymdeimlad o hunanwerth a hapusrwydd. Mae hyn yn rhodd sydd yn meddu ar y potensial i amddiffyn ein hiechyd meddwl.

“Fel cymdeithas, rhaid i ni ddechrau cymryd caredigrwydd o ddifri ac mae sicrhau bod caredigrwydd yn rhan o bolisi cyhoeddus yn medru cael potensial sylweddol ar gyfer sicrhau ein bod yn wlad mwy iachus a hapusach. Mae caredigrwydd yn adeiladu’r cyfalaf cyhoeddus yr ydym angen mewn cymunedau er mwyn mynd i’r afael gyda chanlyniadau cymdeithasol, economaidd ac iechyd meddwl yr argyfwng a fydd o bosib yn parhau am flynyddoedd i ddod.”