Oedolion LGB yn fwy tebygol o brofi problemau iechyd meddwl, awgryma ymchwil newydd

Mae adroddiad cyntaf o’i fath  wedi ei gyhoeddi gan  NHS Digital ar ganlyniadau iechyd meddwl ac ymddygiad iechyd oedolion lesbiaidd, hoyw a deurywiol (LGB).

Mae’r data yn seiliedig ar sampl cynrychioliadol o oedolion dros 16 mlwydd oed ac sydd wedi cymryd rhan yn yr Arolwg Iechyd i Loegr  (HSE) rhwng 2011 a 2018. Mae’n categoreiddio’r wybodaeth yn ôl oedran, ethnigrwydd a rhyw hefyd, ac mae hyn yn cael ei styried yn yr adroddiad.

Mae dadansoddiad y National Centre for Social Research wedi canfod fod 2% (1,132) o bobl a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg dros yr 8 mlynedd wedi nodi eu bod yn  lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Roedd oedolion LGB yn meddu ar sgoriau llesiant is ar Raddfa Llesiant Meddwl Warwick-Edinburgh   (WEMWBS) (48.9) o’u cymharu ag oedolion  heterorywiol (51.4), gyda menywod  LGB yn nodi’r sgôr llesiant isaf (47.3).

Dywedodd 16% o oedolion LGB eu bod yn meddu ar anhwylder meddyliol, ymddygiadol neu niwrddatblygol fel cyflwr hirdymor. Y gyfran o oedolion  heterorywiol sydd yn nodi hyn yw  6%.

Dywedodd Prif Ystadegydd NHS Digital, Chris Roebuck: “Un o’r manteision mwyaf o gasglu a chyhoeddi’r data iechyd yw’r gallu i amlygu anghydraddoldebau iechyd.

“Rydym yn falch i gyhoeddi’r ystadegau LGB yma am y tro cyntaf, sydd yn dangos gwahaniaethau pwysig mewn statws iechyd ac ymddygiad.”

Darllenwch mwy…