Astudiaeth newydd yn tynnu sylw at gost gofalu

Astudiaeth newydd yn tynnu sylw at gost gofalu
Mae adroddiad a ryddhawyd yr wythnos hon yn awgrymu bod gofalwyr di-dâl yn wynebu ‘cosb ariannol sylweddol’ cyn gynted ag y byddant yn dechrau gofalu am berthynas neu ffrind sy’n anabl neu’n dioddef afiechyd cronig.

Cynhaliodd yr elusen, Carers UK, arolwg o 3,000 o ofalwyr ar gyfer ei adroddiad, ‘Newid Gwirioneddol, Nid Newid Prin’ (Real Change,Not Short Change), sef astudiaeth o oblygiadau ariannol tymor hir gofalu.

Dywedodd bron dri chwarter yr ymatebwyr eu bod mewn sefyllfa waeth ers dechrau gofalu a dywedodd dros hanner bod pryderon ariannol yn eu gwneud yn sâl.

Dywedodd Carers UK bod y canfyddiadau’n awgrymu nad yw’r system budd-daliadau gyfredol yn gweithio er budd gofalwyr a galwodd am adolygiad llawn o incwm a gwasanaethau’r rhai sy’n cynnig cefnogaeth ddi-dâl.

O’r holl bobl a gwestiynwyd, dengys canfyddiadau’r adroddiad bod:

• 72% mewn sefyllfa waeth ers dechrau gofalu
• 65% ddim mewn gwaith cyflogedig
• 54% yn rhoi’r gorau i weithio i ofalu
• 53% yn dweud bod pryderon ariannol yn effeithio ar eu hiechyd
• 33% mewn dyled
• 30% yn torri lawr ar fwyd a gwresogi
• 10% yn methu fforddio talu eu rhent neu eu morgais.

Dywedodd Roz Williamson, Cyfarwyddwr Cynhalwyr Cymru: “Mae cynhalwyr (gofalwyr) yn teimlo nad ydynt yn cael chwarae teg – mae’r system fudd-daliadau’n amlwg yn methu â chynnig safon dderbyniol o fywyd i gynhalwyr.

“Mae methiant i gydnabod y cyfraniad a wneir gan gynhalwyr i’r economi cenedlaethol, yr amcangyfrifir i fod â gwerth o £57 biliwn y flwyddyn i’r wladwriaeth.

“Mae cynhalwyr yn aml yn cael eu gorfodi o’u gwaith gan nad yw’r system gofal cymdeithasol yn rhoi’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i gydbwyso gwaith a gofalu.

“Maent yna’n cael eu condemnio i fywyd ar yr ymylon, gan fod y system budd-daliadau wedi dyddio cymaint.

“Mae tueddiadau demograffig yn dangos angen am dair miliwn yn ychwanegol o gynhalwyr dros y 30 mlynedd nesaf.

“Mae’n golygu y bydd tua 10 miliwn o bobl yn profi realiti llym bod yn ofalwr – a’r effeithiau niweidiol a all aros gyda nhw am weddill eu bywydau.

“Mae’r adolygiad o’r Strategaeth Gofalwyr Cenedlaethol, a gyhoeddwyd gan y Llywodraeth, yn gyfle perffaith i adolygu’r system ar gyfer cynhalwyr a’i gael yn iawn.

“Mae’n bryd i ni gael cytundeb cymdeithasol rhwng y Llywodraeth a’r cynhalwyr.”

“Mae Carers UK yn annog cynhalwyr i ymuno â’u hymgyrch newydd, ‘Newid Gwirioneddol, nid newid prin’, er mwyn sicrhau gwell bargen”.
Am ragor o wybodaeth, cliciwch ymawww.carersuk.org