Llywodraeth y DU yn cynnig diwygiadau newydd i’r Mesur Iechyd Meddwl

Llywodraeth y DU yn cynnig diwygiadau newydd i’r Mesur Iechyd Meddwl
Heddiw, cynigiodd Llywodraeth y DU ddiwygiadau newydd i’r Mesur Iechyd Meddwl cyn iddo gyrraedd y Cam Adrodd yr wythnos neaf (18-19 Mehefin) – sef y drafodaeth derfynol yn Nhŷ’r Cyffredin cyn i’r Mesur gael ei basio yn ôl a blaen rhwng y ddau Dŷ.

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi y byddai’r diwygiadau i’r Mesur, pe baent yn cael eu pasio, yn golygu:
• o fewn dwy flynedd, na fydd unrhyw blentyn o dan 16 oed yn cael ei drin ar ward oedolion ac y bydd pob claf dan 18 oed yn cael ei osod mewn lleoliad addas

• y bydd gwasanaethau adfocatiaeth statudol yn cael eu cyflwyno i gefnogi cleifion sy’n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ac i ofalu am eu hawliau

• mai dim ond er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn triniaeth i osgoi’r perygl o niwed i’w hiechyd neu eu diogelwch eu hunain, neu i warchod pobl eraill y bydd posibl gosod amodau ar berson sy’n cael triniaeth gymunedol dan oruchwyliaeth (SCT)

Mae’r diwygiadau hyn yn delio â rhai o’r materion a godwyd naill ai yn Nhŷ’r Arglwyddi neu yng ngham Pwyllgor Tŷ’r Cyffredin.
Wrth gyhoeddi’r diwygiadau, dywedodd y Gweinidog Iechyd, Rosie Winterton:

“Rydym wedi cael trafodaethau defnyddiol iawn gydag aelodau o Dŷ’r Arglwyddi, Tŷ’r Cyffredin a chyda budd-ddeiliaid, ac wedi gwrando ar eu barn a’u pryderon. Rydym wedi gweithio’n agos â’n gilydd i gryfhau’r Mesur, a chyda’r diwygiadau hyn, teimlaf ein bod wedi cael y cydbwysedd yn gywir.”

Fodd bynnag, er eu bod yn croesawu rhai o’r diwygiadau a gyflwynir, teimla ymgyrchwyr y gellid fod wedi cynnig mwy i greu Mesur tecach.
Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Cymreig, Hafal: “Y peth amlwg sydd wedi’i adael allan yw’r hawl i driniaeth gynnar. Byddai hyn yn cydbwyso’r sylw ar orfodaeth yn y Mesur, a phe bai’n cael ei weithredu, byddai’n aml yn atal yr angen i ddefnyddio gorfodaeth o gwbl.”

Dywedodd Any Bell, Cadeirydd y Gynghrair Iechyd Meddwl: “Rydym yn dal i fod â rhai pryderon difrifol am y Mesur. Rydym yn arbennig o bryderus y bydd gormod o bobl mewn perygl o gael eu rhoi ar orchymyn triniaeth gymunedol.”