Yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai’n honni bod miloedd o bobl gydag anhwylderau meddyliol yn cael eu taflu mewn ac allan o’r system carchardai’n rheolaidd.

Mae adroddiad gan yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai wedi canfod bod carcharorion gydag afiechyd meddwl yn debygol o aildroseddu gan nad ydynt yn cael triniaeth briodol.

Yn adolygiad yr Ymddiriedolaeth o Fyrddau Monitro Annibynnol 57 o garchardai a Sefydliadau Troseddwyr Ifanc yng Nghymru a Lloegr, datgelwyd system sydd dan bwysau ac sy’n brwydro i ymateb i anghenion cymhleth pobl sydd, yn ôl yr adroddiad, yn aml “yn y lle anghywir”.

Roedd yr adolygiad, a gyhoeddwyd yr wythnos hon, yn nodi bod:

• troseddwyr “bregus” angen tai, gofal iechyd a thriniaeth gyffuriau wrth gael eu rhyddhau, er mwyn eu hatal rhag cyflawni mwy o droseddau;

• dros hanner y byrddau’n dweud eu bod wedi gweld carcharorion sydd yn “rhyw wael” i fod mewn celloedd;

• llawer o garchardai heb yr adnoddau i asesu anghenion iechyd meddwl carcharorion pan fyddant yn cyrraedd, na staff arbenigol i gynnig triniaeth;

• carcharorion gydag anableddau dysgu’n cael eu heithrio o weithgareddau dydd i ddydd y carchar; ac

• nad oedd yr un o’r byrddau yn adrodd bod teuluoedd yn cael eu cynnwys fel mater o drefn wrth wneud penderfyniadau am ofal iechyd meddwl.

Roedd yr adroddiad, “Too Little, Too Late: An Independent Review of Unmet Mental Health Need in Prison”, yn argymell nawdd newydd ar gyfer arbenigwyr anableddau dysgu a chynlluniau cyswllt newydd ar gyfer yr heddlu a’r llysoedd i gynorthwyo’r 72% o ddynion a 70% o ferched sy’n cael eu dedfrydu i garchar ac sydd yn ôl yr Ymddiriedolaeth yn dioddef o ddau neu fwy o anhwylderau iechyd meddwl.

Cafwyd ymateb eang i’r arolwg, a llawer o’r ymateb hwnnw’n mynegi siom yn y canfyddiadau.

Dywedodd Juliet Lyon, Cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai: “Mae’r adroddiad unigryw hwn yn codi cwestiynau difrifol ynglŷn â pham rydym ni’n rhoi ein pobl fwyaf bregus dan glo yn ein sefydliadau mwyaf llwm.
“Pam gwastraffu amser ac arian cyhoeddus yn adeiladu carchardai mwy a mwy os yw’n berffaith glir bod ein carchardai’n llawn o bobl sydd wir angen gofal iechyd meddwl a chymdeithasol priodol?”

Mynegodd Paul Cavadino, Prif Weithredwr Nacro, yr elusen sy’n gweithio i leihau troseddu, farn debyg iawn.
Dywedodd: “Mae rhoi cymaint o bobl sy’n wael eu meddwl dan glo yn warth i gymdeithas wâr.

“Mae’n hollol afresymol ein bod yn agor ein carchardai’n genedlaethol, i lysoedd roi troseddwyr gydag afiechyd meddwl dan glo, ac eto nid oes gennym system genedlaethol o gynlluniau i’w cyfeirio o’r llysoedd a gorsafoedd yr heddlu i mewn i ofal iechyd a chymdeithasol.”

I ddarllen yr adroddiad yn llawn, ewch i: http://www.prisonreformtrust.org.uk/temp/TOOspLITTLEspFINALspVERSIONlo.pdf