Prosiect brwydro deubegwn ar fin cychwyn

Uchod: Yr Athro Craddock gyda Stephen Fry. Cynhwysodd yr actor, awdur a darlledwr clodwiw, waith yr Athro Craddock mewn rhaglen ddogfen a alwyd yn “The Secret Life of the Manic Depressive”.

Mae Ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd ar fin cychwyn gwaith ar y driniaeth addysg gyntaf yn y byd fydd yn seiliedig ar y rhyngrwyd ar gyfer cleifion gydag anhwylder deubegwn.

Ym mis Mehefin, bydd y Rhwydwaith Ymchwil Anhwylder Deubegwn, sy’n seiliedig ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn cael ei arwain gan yr Athro Nick Craddock (y gellir gweld ei lun gyferbyn a’r linc i’r stori hon), yn cychwyn gwaith ar y rhaglen brwydro Anhwylder Deubegwn, prosiect sy’n anelu at ddysgu cleifion a pherthnasau am ddiagnosis, achosion a thriniaethau.

Bydd y rhaglen yn:

• Canolbwyntio ar helpu cleifion i ddatblygu sgiliau hunanreolaeth a ffyrdd o ymdopi gydag arwyddion cynnar ailbwl.

• Cynnwys wyth modiwl rhyngweithiol 20 munud, fydd ar gael ar y wefan ‘Beating Bipolar’ dros gyfnod o bedwar mis.

• Cynnwys fforwm ar-lein ble y gall cleifion drafod y rhaglen a rhannu profiadau a gwybodaeth gyda’i gilydd.

Bydd y treial clinigol yn cynnwys tua 100 o gleifion gydag anhwylder deubegwn yn Ne Cymru a chafodd ei ddatblygu gyda nawdd gan y Sefydliad Ymchwil Iechyd Cenedlaethol ac mewn cydweithrediad a’r Healthcare Learning Company.

Yn ogystal ag ymgymryd â’r prosiect uchelgeisiol hwn, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd hefyd wedi bod yn brysur yn ceisio lleihau’r stigma sy’n aml yn cael ei gysylltu ag anhwylder deubegwn, a hynny drwy helpu sgriptwyr y gyfres sebon, EastEnders, i ddatblygu stori am y salwch.

Yn ddiweddar, dangosodd y gyfres gymeriad Stacey Slater yn ymdrechu i ddelio â symptomau salwch meddwl difrifol; gwelodd y gwylwyr fam Stacey, Jean, yn ceisio perswadio ei merch i geisio cael cymorth meddygol, ond heb fawr o lwyddiant hyd yma.

Roedd yr Athro Craddock yn rhan o’r tîm fu’n gweithio ar y stori, a dywedodd wrth wefan newyddion BBC Cymru yr wythnos hon: “Yn y gorffennol, nid yw pobl wedi siarad am y salwch hwn oherwydd stigma. Rydym yn gobeithio dod â’r salwch i sylw’r cyhoedd a gwneud mwy o waith ymchwil fel bod modd cael gwell triniaeth ar ei gyfer. Rydym hefyd wedi bod yn rhan o sefydlu safle gwybodaeth gyhoeddus er mwyn cefnogi’r penodau hyn o EastEnders a chynnig gwybodaeth.”

Yn gynharach eleni, yn dilyn hanes hir o gydweithio, cytunodd Hafal, yr elusen iechyd meddwl Cymreig, a thîm ymchwil yr Athro Craddock yn Adran Seiciatreg Prifysgol Caerdydd, ffurfioli eu perthynas a sefydlu cydbwyllgor er mwyn creu blaenoriaethau ymchwil fydd yn ystyried yr hyn mae cleifion ei eisiau.

Mae’r bartneriaeth, sydd yn ymestyn y tu hwnt i arferion cydweithio arferol, yn manteisio ar ymrwymiad i gydweithio’n agos er budd gwirioneddol i ymchwilwyr a chleifion fel ei gilydd.

I gael gwybodaeth am Rwydwaith Ymchwil Anhwylder Deubegwn ac i gymryd rhan yn eu hymchwil, ewch i: http://www.bdrn.org/Welcome.html

I gael gwybodaeth am y safle Brwydro Deubegwn/ Beating Bipolar, ewch i: http://www.beatingbipolar.org/

Mae Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl gydag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr, wedi cynhyrchu taflen o’r enw Cyflwyniad i Anhwylder Deubegwn. I gael ei weld, ewch i: http://www.hafal.org/hafal/publications.php

I gael gwybodaeth am EastEnders: http://www.bbc.co.uk/eastenders/