Hyfforddiant Oedolyn Priodol yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd

Mae’r elusen iechyd meddwl Gymreig, Hafal, sydd yn cael ei harwain gan gleifion wedi cynnal diwrnod hyfforddi arloesol yng Nghaerdydd ar sut i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc ac oedolion sydd yn agored i niwed meddyliol ac sydd yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.

Roedd yr elusen, sydd wedi lansio “Gwasanaeth Cyswllt” cyfiawnder troseddol newydd eleni sy’n cael ei ariannu gan y Loteri Fawr a Sefydliad Lloyds TSB, wedi derbyn cefnogaeth gyda’r digwyddiad odd wrth elusen Gogledd Iwerddon, MindWise. Roedd nifer o fyfyrwyr y gyfraith ac athrawon prifysgol o ledled y DU wedi mynychu’r hyfforddiant a gynhaliwyd yn Ysgol y Gyfraith Caerdydd.
Pan fo person ifanc ag afiechyd meddwl o dan ofal yr heddlu, rôl yr Oedolyn Priodol yw sicrhau bod yr unigolyn hwnnw yn cael ei drin yn briodol a’i fod yn deall yn llwyr y broses o gael ei gadw yn y ddalfa (nid yw Oedolion Priodol yno i gynnig unrhyw fath o gynrychiolaeth neu gyngor cyfreithiol). Yn ystod y diwrnod hyfforddi, a arweiniwyd gan Stanley Booth o MindWise, rhoddwyd gwybod i’r sawl a oedd yn cymryd rhan am amcanion rôl yr Oedolyn Priodol a rhoddwyd astudiaethau achos iddynt i drafod a’r cyfle hefyd i gymryd rhan mewn ymarferion chwarae rôl.

Dywedodd Prif Swyddog Cyfiawnder Troseddol Hafal, Penny Cram: “Roedd yr hyfforddiant wedi rhoi cyfle i’n tîm ni i weld pa mor bwysig yw rôl Oedolyn Priodol wrth sicrhau fod person sy’n agored i niwed yn derbyn cefnogaeth wrth fynd drwy’r hyn sydd yn medru bod yn amser anodd a chymhleth.

“Mae’r hyfforddiant yn mynd i’n cynorthwyo ni i sicrhau fod oedolion sy’n agored i niwed ac sydd ag afiechyd meddwl difrifol yn derbyn y gefnogaeth briodol gan staff â phrofiad iechyd meddwl pan yn cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu.”