Hart: Cynllun cenedlaethol CAMHS

Mae’r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Edwina Hart AC wedi cadarnhau y bydd cynllun gweithredu cenedlaethol i gynorthwyo i fynd i’r afael â materion “brys” yn ymwneud ag ansawdd gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ag anghenion emosiynol ac iechyd meddwl yng Nghymru yn barod erbyn mis Mai.

Gwnaed y galwadau cyntaf am gynllun cenedlaethol yn Nhachwedd 2009 mewn adroddiad a gyhoeddwyd ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Roedd awduron yr adroddiad yn argymell yn gryf y dylid datblygu cynllun o “fewn chwe mis”.

Fodd bynnag, mynegwyd amheuon ynghylch a fyddai’r cynllun wedi’i gwblhau ar amser yn Ionawr pan ddywedodd Prif Weithredwr GIG Cymru, Paul Williams, wrth Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cynulliad Cenedlaethol Cymru nad oedd y dasg o lunio cynllun wedi’i gosod eto ac “efallai y byddai’n cymryd ychydig yn hirach” na mis Mai. Pan ofynnwyd iddo gan Gadeirydd y Pwyllgor Jonathan Morgan AC a fyddai’r cynllun yn cael ei oedi’n sylweddol, dywedodd Mr Williams ei “bod yn anodd dweud”.

Eglurwyd y mater yn ystod dadl yn y Senedd ddydd Mercher pan ddywedodd y Gweinidog: “Mae grŵp o randdeiliaid arbenigol wedi ei sefydlu i ddatblygu rhaglen genedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMS) erbyn Mai 2010. Mae’r cyfarwyddwr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol wedi dod â’r holl rhanddeiliaid ynghyd er mwyn llunio cynllun gweithredu a bydd hyn yn cynnwys prif weithredwyr y byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol. Rydym yn rhagweld y bydd y cynllun yn cael ei ddatblygu erbyn mis Mai a fydd yn rhoi’r cyfle i ni edrych ar y cynllun a’r modd y bydd yn cael ei ddarparu.”

Er mwyn edrych ar y cwestiynau a ofynnwyd i’r Gweinidog Iechyd yr wythnos hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-chamber/bus-chamber-third-assembly-rop.htm?act=dis&id=170523&ds=3/2010#q1

Er mwyn darllen yr adroddiad a gyhoeddwyd ar y cyd “Gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anghenion emosiynol ac iechyd meddwl”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.wao.gov.uk/cymraeg/reportsandpublications/172.asp