Pwyllgor Mesur Iechyd Meddwl yn cyhoeddi’i argymhellion

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus, mae Pwyllgor Deddfwriaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd yn craffu Mesur Arfaethedig Iechyd Meddwl (Cymru) wedi cyhoeddi adroddiad heddiw yn cyflwyno argymhellion ar gyfer y Mesur.

Yn yr adroddiad, mae’r Pwyllgor yn argymell:
• Ni ddylai’r Mesur arfaethedig ystyried oedran a dylai ddeddfu ar gyfer darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc yn ogystal ag oedolion
• Mae angen mwy o eglurder ynglŷn â sut y bydd y Mesur yn berthnasol i garcharorion
• Mae angen sicrhau bod adnoddau digonol ar gael “i ddatblygu’r sgiliau a’r gallu sydd eu hangen er mwyn gweithredu’r Mesur arfaethedig yn llwyddiannus”
• Dylid selio pwysigrwydd asesiadau holistaidd wrth sicrhau gwasanaethau ar gyfer cleifion ar y Model Adferiad a dylid pwysleisio hyn yn y Memorandwm Esboniadol, cyfarwyddyd ac unrhyw wybodaeth esboniadol sy’n ymwneud â’r Mesur.

Wrth wneud sylw ar yr argymhellion, dywedodd Alun Thomas, Dirprwy Brif Weithredwr yn Hafal: “Mae ein Haelodau yn croesawu’r argymhellion y dylai Mesur arfaethedig fod yn berthnasol i blant a phobl ifanc a bod angen eglurder o safbwynt sut y bydd y Mesur yn berthnasol i garcharorion.

“Fodd bynnag, mae ein Haelodau yn siomedig fod nifer o’r hawliau y maent wedi bod yn ymgyrchu drostynt wedi eu hanwybyddu.

“Yn fwy pwysig na dim, dewisodd y Pwyllgor i ymwrthod rhag argymell cyfyngiadau amser penodol rhwng atgyfeiriad gan Feddyg Teulu am asesiad i’r asesiad hwnnw’n cael ei gynnal, a rhwng cymhwyso fel claf i gwblhau cynllun gofal. Rydym yn gwybod yn sgil ein profiad fod y fath gyfyngiadau amser o fudd sylweddol i gleifion, ac os ydych yn llwyddo i sicrhau ymyrraeth cyn gynted â phosib, mae’r canlyniadau yn fwy positif o lawer.

“Mae’n hynod syfrdanol nad yw’r Pwyllgor wedi penderfynu argymell yr union gyfyngiadau amser. Mae’n annirnadwy y dylai cleifion orfod aros dau neu dri mis am asesiad a misoedd lawer eto am gynllun gofal. Mae rhoi hawl i bobl – ond heb unrhyw amserlen – yn golygu nad ydynt yn meddu ar yr hawl hwnnw mewn gwirionedd.”

Wedi cyhoeddi’r adroddiad, bydd y Mesur yn cael ei ystyried yn fanwl a bydd unrhyw welliannau yn cael eu cyflwyno gan bwyllgor o Aelodau Cynulliad.