Canllaw ar gonfensiwn anabledd y CU

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi cyhoeddi canllaw ar gyfer pobl anabl a mudiadau pobl anabl ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau.

Mae’r Confensiwn yn gytundeb hawliau dynol newydd sydd yn:
• cydnabod fod pawb yn gydradd a bod hawl gydradd gan bobl anabl i’r un rhyddid, parch, cydraddoldeb ac urddas â phawb arall.
• rhestru hawliau dynol sylfaenol pobl mewn un lle.
• yn disgrifio’r hyn y mae llywodraeth wedi addo gwneud er mwyn gwireddu’r hawliau yma.

Mae’r canllaw wedi ei gyhoeddi fel y gall pobl fynd ati i ganfod:
• beth yn union yw eu hawliau dynol a sut y maent yn cael eu hamddiffyn.
• y gwahaniaeth y gall y Confensiwn wneud i’w bywydau.
• sut y mae unigolion yn medru chwarae rhan yn y broses o sicrhau bod y Confensiwn yn cael ei weithredu ar lefel ymarferol.
• sut y mae pobl yn medru defnyddio’r Confensiwn i herio anghyfiawnderau a gwella gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth, ewch os gwewlch yn dda i: http://www.equalityhumanrights.com/human-rights/a-guide-to-the-un-disability-convention/