Astudiaeth yn canfod nad yw pobl sydd ag anhwylder deubegynol yn fwy treisgar nag unrhyw un arall

Mae astudiaeth newydd sydd wedi ei chyhoeddi yn yr Archives of General Psychiatry wedi dod i’r casgliad nad yw pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn fwy tebygol o fod yn dreisgar nag unrhyw un arall – oni bai eu bod yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Mae’r astudiaeth, gan Adran Seiciatreg Prifysgol Rhydychen, wedi edrych ar fywydau ac ymddygiad 3,700 o bobl yn Sweden sydd wedi derbyn diagnosis o anhwylder deubegynol. Roedd y tîm, a arweiniwyd gan y seiciatrydd fforensig ymgynghorol Dr Seena Fazel am wyntyllu’r canfyddiad cyhoeddus fod yna gysylltiad rhwng yr anhwylder a throseddau treisgar.

Wrth wneud sylw ar ganfyddiadau’r astudiaeth, dywedodd Dr Fazel: “Mae’n bosib esbonio’r berthynas rhwng troseddau treisgar ac afiechyd meddwl difrifol drwy gamddefnyddio alcohol a sylweddau. Os ydych yn tynnu camddefnyddio sylweddau oddi yno, mae cyfraniad yr afiechyd ei hun yn fychan tu hwnt.

“Mae siŵr o fod yn fwy peryglus i gerdded y tu allan i dafarn yn hwyr yn y nos yn hytrach na cherdded y tu allan i ysbyty lle y mae cleifion wedi eu rhyddhau.”

Dywedodd Dr Fazel fod cleifion ar draws Ewrop wedi eu hail-sefydliadoli oherwydd “y farn hon fod pobl ag afiechyd meddwl yn risg uchel … mae yna lawer o stigma”. Dywedodd mai’r datrysiad fyddai mynd i’r afael â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol ar draws y boblogaeth gyfan.

Er mwyn darllen mwy am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://archpsyc.ama-assn.org/