Cyfrifiad yn dangos fod cyfraddau uchel o blith grwpiau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig yn cael eu derbyn i’r ysbyty

Mae’r pumed cyfrifiad blynyddol “Count Me In” sydd wedi ei gyhoeddi heddiw ac yn monitro cleifion iechyd meddwl mewnol (hynny yw, cleifion sydd mewn ysbytai) yn Lloegr a Chymru, yn dangos fod pobl o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn parhau i gael eu gorgynrychioli mewn ysbytai iechyd meddwl.

Canfu’r adroddiad fod:
• 23% o gleifion mewnol mewn gwasanaethau iechyd meddwl ym 2010 yn perthyn i grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a bod y cyfraddau derbyn yn parhau’n uwch na’r cyfartaledd ymhlith rhai grwpiau ethnig lleiafrifol, yn enwedig grwpiau Du a Gwyn/Du Cymysg.

• Mae’r cyfraddau o gadw unigolion mewn ysbytai o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl dipyn yn uwch na’r cyfartaledd ymhlith grwpiau Du, Gwyn/Du, Caribî, Cymysg a grwpiau Gwyn Eraill (ond nid mewn grwpiau ethnig eraill) a bod y cyfraddau ar gyfer cleifion sydd wedi eu cadw yn yr ysbyty a’u gosod ar orchymyn triniaeth gymunedol yn uwch ymhlith grwpiau de Asaidd a Du.

• Er bod yna amrywiadau wedi bod mewn cyfraddau neilltuaeth, maent wedi bod ar y cyfan yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer grwpiau Du a Gwyn/Du Cymysg a grwpiau Gwyn Eraill. (Neilltuaeth yw cadw person o dan oruchwyliaeth mewn ystafell sydd o bosib wedi ei chloi er mwyn diogelu eraill rhag niwed sylweddol.)

At hyn, mae’r cyfrifiad yn datgelu nad oedd 77% o gleifion mewnol sydd yn fenywod mewn wardiau wedi eu dynodi ar gyfer un rhyw ym 2010.

Mae’r adroddiad llawn i’w gyhoeddi ar: http://www.cqc.org.uk/