Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cyhoeddi canfyddiadau’r adolygiad i laddiad Tremorfa

Mae adroddiad i laddiad gan ddefnyddiwr gwasanaeth iechyd meddwl yn ardal Tremorfa yng Nghaerdydd ym Mehefin 2009 wedi “amlygu pryderon ynglŷn â pha mor ddigonol oedd y gofal a’r driniaeth” a ddarparwyd ar gyfer y defnyddiwr.

Mae adolygiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi dod i’r casgliad fod Leyton Williams wedi disgyn drwy’r system ar ôl gadael y carchar, a hynny yn sgil “methiant yn y cyfathrebu rhwng yr holl asiantaethau”.

Dywedodd Dr Peter Higson, Prif Weithredwr AGIC: “Mae’n amlwg o’n hadolygiad fod gan Mr Williams hanes o drais a salwch meddwl. Roedd yn anodd ymgysylltu ag ef, ac roedd yn gwadu’n gyson fod ganddo broblemau iechyd meddwl, ac o ganlyniad, roedd yn annhebygol o geisio cymorth pan waethygodd ei iechyd meddwl.

“Mae’n ffaith drist y cafwyd methiant o ran cyfathrebu rhwng yr asiantaethau statudol, ac ni chafodd problemau iechyd meddwl Mr Williams eu monitro o ganlyniad ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r carchar ym mis Medi 2008.”

Wrth wneud sylw ar adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, dywedodd Peter Martin, Cydlynydd Polisi Cenedlaethol yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal: “Yn anffodus, rydym yn gweld eto’r methiant o ran cyfathrebu rhwng gwasanaethau sydd yn arwain at rywun sydd ag afiechyd meddwl yn disgyn drwy’r rhwyd. Mae angen i fudiadau sydd yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl i wella eu systemau, gwella eu perfformiad a dechrau siarad â’i gilydd.

“Mae angen cysylltiadau gwell a chydgysylltu rhwng yr asiantaethau gwahanol, yn enwedig rhwng asiantaethau cyfiawnder troseddol a darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol. Dylai fod yn arwydd o rybudd pan fod pobl sydd yn amlwg angen gwasanaeth ond yn gwrthod ymgysylltu neu dderbyn y gwasanaethau hynny a rhaid i’r holl asiantaethau sydd wedi chwarae rhan i fod yn rhan o’r broses a derbyn y newyddion diweddaraf pan fydd person yn mynd i mewn i un rhan o’r system.”

Er mwyn darllen adroddiad Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hiw.org.uk/news.cfm?orgid=477&contentid=21004