Cwnsela mewn ysgolion “yn rhan ganolog o ddarpariaeth ysgolion yng Nghymru”

Mae adroddiad sydd yn gwerthuso effeithlonrwydd gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru wedi canfod fod pobl ifanc, staff dysgu, awdurdodau lleol a chynghorwyr oll wedi mynegi lefelau uchel o fodlonrwydd gyda’r gwasanaeth.
Mynegwyd yr angen am gwnsela mewn ysgolion yn gyntaf gan y Comisiynydd Plant i Gymru yn Adroddiad Ymchwiliad Clywch (2004): dywedodd y dylai pob un person ifanc mewn ysgol gael oedolyn y mae modd ymddiried ynddo er mwyn siarad â hwy am eu pryderon.

Mae’r arolwg gan Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain wedi canfod fod:
• Tua 85% o bobl ifanc sydd yn defnyddio’r gwasanaeth yn teimlo’n fwy positif ynghylch mynd i ysgol ac yn medru ymdopi yn well ers dechrau cael eu cwnsela. Yn arbennig, roeddynt yn gwerthfawrogi: pa mor hawdd oedd cael mynediad at y gwasanaeth, y gallu i siarad yn agored ac onest gyda rhywun sydd yn ddibynadwy ac yn medru deall a’r cyfrinachedd a’r cynnydd mewn hunan-hyder a ddaw yn sgil y cwnsela.

• Ymhlith y cwnselwyr a fu’n cymryd rhan yn yr arolwg, roeddynt yn cytuno’n gryf fod cwnsela mewn ysgolion yn rhan ganolog o ddarpariaeth ysgol a bod y gwasanaeth cwnsela yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi gan staff yr ysgol, rhieni a disgyblion.

• Roedd athrawon wedi cytuno’n sylweddol fod gwasanaethau cwnsela yn diwallu anghenion disgyblion tra mai ychydig o effaith sydd wedi bod ar lwyth gwaith y staff.

Dywedodd Laurie Clarke, Prif Weithredwr Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain: “Mae Llywodraeth Cymru, drwy ei strategaeth genedlaethol ar gyfer cwnsela mewn ysgolion, wedi dangos ymrwymiad at iechyd a lles emosiynol y bobl ifanc. Mae yna dystiolaeth gref yn yr adroddiad o’r rôl y mae cwnsela yn chwarae wrth helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial.”

Mae cyllid o £4.5m ym 2011-12 ar gael gan Lywodraeth Cymru er mwyn gweithredu’r strategaeth genedlaethol ar gyfer cwnsela mewn ysgolion ac mae’r holl awdurdodau lleol nawr yn meddu ar ddarpariaeth cwnsela.
Am fwy o wybodaeth am wasanaethau cwnsela mewn ysgolion yng Nghymru, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/fn8j1