Gweinidog yn cadarnhau cyllideb y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC wedi sicrhau ACau na fydd yna unrhyw ostyngiad yn y cyllid ar gyfer gweithredu’r Mesur Iechyd meddwl (Cymru).

Yn ystod dadl yn y Senedd yr wythnos hon, gofynnodd Angela Burns AC y cwestiwn canlynol i’r Gweinidog.

“Gweinidog, rydych yn gwybod fod Ceidwadwyr Cymru wedi mynegi pryder ynghylch y lefel o wariant iechyd. Un pryder yw bod rhaid i Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 i gyflenwi ar gyfer y bobl hynny mewn cymdeithas sydd fwyaf agored i niwed. Pa sicrwydd y gallwch ei roi i bobl Cymru, sef na fydd yna unrhyw ostyngiad yn y cyllid ar gyfer gweithredu’r Mesur hynod bwysig hwn?”

Roedd y Gweinidog wedi datgan: “Wedi cytuno ar y gyllideb derfynol, rwyf yn medru cadarnhau y bydd gweithredu Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010, ar gyfer 2012-13, yn cael ei gefnogi gan £5.5 miliwn y flwyddyn o gyllid gan Lywodraeth Cymru: £3.5 miliwn i gefnogi gweithredu a thalu am gostau ar gyfer gwasanaethau cymorth iechyd meddwl cynradd lleol o dan Rhan 1; a
£2 miliwn i gefnogi ac ymestyn y gwasanaeth eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol estynedig o dan Rhan 4.

“Mae lefel y cyllid sydd yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru yn unol â memorandwm esboniadol y Mesur, a bydd y gost a ragwelir o ran gweithredu’r Mesur yn cael ei dalu gan y cyllid yr ydym wedi ei ddarparu.”