AS yn rhybuddio am y bygythiad i les meddwl a seicolegol plant a phobl ifanc

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae AS Dyffryn Clwyd Chris Ruane wedi honni fod plant o dan fygythiad “mewn ffordd nas welir erioed o’r blaen” a bod yna “gymylau duon o’n blaenau” oherwydd y bygythiad i’w lles meddwl a seicolegol.
Roedd yr AS Llafur wedi sicrhau dadl yr wythnos hon lle y bu wrthi yn mynegi ei bryderon ynghylch yr hyn y mae ef yn dweud yw bygythiadau lluosog i les a wynebir gan blant heddiw, yn amrywio o dlodi i hunan-niweidio a thrais ar y sgrin.

Dywedodd wrth ASau: “Mae ein plant o dan fygythiad mewn ffordd nas welir erioed o’r blaen. Yn y gorffennol, roedd y bygythiadau i’n plant yn rhai corfforol ar y cyfan. Roedd llawer yn marw fel babanod, tra’n gweithio neu o afiechydon. Y bygythiad mwy modern i’n plant a phobl ifanc yw’r bygythiad i’w lles meddwl a seicolegol.

“Mae yna gymylau duon o’n blaenau a bydd rhaid i ni gyd i fonitro’r maes hwn”.

Roedd Tim Loughton, yr Is-ysgrifennydd Seneddol Ceidwadol dros Addysg, wedi llongyfarch Mr Ruane am godi’r mater ond dywedodd fod ymchwil gan Gymdeithas y Plant wedi canfod fod “90% o bobl ifanc a oedd wedi eu cyfweld yn fodlon â’u bywydau.”

Wrth ymateb i farn Mr Ruane, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wrth y Western Mail: “Rydym yn cymryd lles meddwl plant a phobl ifanc o ddifrif yng Nghymru. Mae’n bwysig fod pobl ifanc yn gwybod fod yna rhywun ar gael iddynt i wrando ar eu pryderon a’u gofidion, beth bynnag ydynt.

“Dyna paham ein bod wedi sefydlu ein strategaeth gwasanaethau cwnsela mewn ysgolion sydd wedi bod yn llwyddiannus ac roedd y British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) wedi canfod yn ddiweddar ei fod yn rhan anhepgor o ddarpariaeth ysgolion yng Nghymru.

“Rydym hefyd wedi sefydlu Meic, ein gwasanaeth eiriolaeth a llinell gymorth a chyngor sydd yn medru cynnig cefnogaeth a chyfarwyddyd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i bobl ifanc pan eu bod ei angen fwyaf.

“Mae pobl ifanc sydd yn hunan-niweidio yn cael eu trin yn unol â chyfarwyddyd y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (Nice). Mae pob un person ifanc sydd wedi hunan-niweidio yn derbyn asesiad cynhwysfawr o’u hanghenion a pheryglon.”

Am fwy am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i http://www.walesonline.co.uk/