Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth tîm Iechyd Meddwl Cymru!

Mae 2012 yn addo i fod yn flwyddyn bwysig i iechyd meddwl yng Nghymru a byddwn ni yma i ddarparu’r holl newyddion a gwybodaeth angenrheidiol i chi.

Carreg filltir fwyaf 2012 fydd gweithredu’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru).

Mae’r Mesur Iechyd Meddwl yn rhoi hawliau hanfodol newydd i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd yn medru gwella’n sylweddol y cyfleoedd sydd ganddynt i sicrhau adferiad. Mae yna hawl newydd pwysig wrth wraidd y Mesur sydd yn rhoi’r hawl i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth cynhwysfawr sydd yn cynnwys: llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta a pherthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol; a gwaith a galwedigaeth. Mae hyn yn golygu y bydd defnyddwyr gwasanaeth nawr yn derbyn y cyfle i fabwysiadu dull holistaidd tuag at eu hadferiad a gosod amcanion ym mhob un agwedd o’u bywydau.

Mae’r hawl allweddol newydd hon wedi ei chefnogi gan hawliau newydd sydd yn ymwneud ag eiriolaeth ar gyfer pob un claf mewnol, nid yn unig y rhai hynny sydd yn destun i’r Ddeddf Iechyd Meddwl; hawl ar gyfer y rhai hynny sydd wedi eu rhyddhau o wasanaethau i gael ail-fynediad at wasanaethau mewn modd amserol; a bod gofyn i Wasanaethau Iechyd a Chymdeithasol i gytuno ar safon o safbwynt gwasanaethau gofal cynradd.

A fydd gwasanaethau iechyd meddwl ond yn cynnig rhethreg o safbwynt y gyfraith newydd yma neu a fydd yna newid gwirioneddol o safbwynt darpariaeth gwasanaeth gyda ffocws newydd ar ddarparu cynlluniau gofal unigolion? Ac a fydd yr adnoddau sydd eu hangen er mwyn cyflenwi’r Mesur ar gael?

Mae mudiadau sector gwirfoddol yng Nghymru wedi dweud y byddant yn ymladd er mwyn sicrhau bod y Mesur yn cael ei weithredu’n llawn ac yn gywir. Bydd mudiadau sydd yn dorfol o ran eu haelodaeth, Hafal a Bipolar UK, yn gweithio ar ymgyrch gyda’r Sefydliad Iechyd Meddwl yr haf hwn i hyrwyddo bod y Mesur yn cael ei gyflenwi mewn modd positif. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y newyddion diweddaraf.

Materion allweddol eraill y bydd Iechyd Meddwl Cymru yn sôn amdanynt ym 2012:

• Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar ei Strategaeth newydd ar gyfer iechyd meddwl yn gynnar yn y flwyddyn; bydd Iechyd Meddwl Cymru yn dadansoddi ac yn adrodd ar y dull newydd.
• Bydd y sawl sydd yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd yn parhau i symud i’r budd-dal Lwfans Cymorth Cyflogaeth newydd – proses a ddechreuodd yng ngwanwyn 2011 ac sydd i’w chwblhau ym 2014. Bydd yn rhoi gwybod i chi am y materion diweddaraf sydd yn wynebu pobl ag afiechyd meddwl.
• Bydd “Time to Change”, ymgyrch gwrth-wahaniaethu tair blynedd sydd yn cael ei chynnal mewn partneriaeth â’r elusennau iechyd meddwl Gofal, Hafal a Mind Cymru, yn cael ei lansio. Bydd yr ymgyrch hon, sydd yn cael ei harwain gan bobl ag afiechyd meddwl difrifol a’u teuluoedd, yn sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn chwarae rhan wrth ddarparu neges uniongyrchol am wahaniaethu i’w cymunedau lleol a fydd yn cael ei atgyfnerthu gan gyhoeddusrwydd cenedlaethol. Cadwch olwg ar Iechyd Meddwl Cymru am fwy o wybodaeth.
• Mae astudiaeth a gyhoeddwyd ym 2011 wedi canfod mai ond 1 mewn 10 carcharor â seicosis sydd yn derbyn triniaeth ar gyfer eu hafiechyd yn y carchar ac mae hyn yn awgrymu nad yw cynlluniau Llywodraeth y DU i ddargyfeirio pobl â phroblemau iechyd meddwl i ffwrdd o’r system cyfiawnder troseddol yn gweithio. Byddwn yn rhoi gwybod i chi am y materion cyfiawnder troseddol diweddaraf ym 2012.

Os hoffech chi dderbyn E-Fwletinau Iechyd Meddwl Cymru yn rheolaidd neu os hoffech dderbyn copi caled o’n cyfnodolyn chwarterol, e-bostiwch ni os gwelwch yn dda – editor@mentalhealthwales.net