Y Gweinidog Iechyd yn datgelu amlinelliad o’r

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wesley Griffiths AC wedi datgelu amlinelliad o’r Strategaeth Iechyd Meddwl newydd i Gymru.

Mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr wythnos hon, roedd y Gweinidog wedi datgan fod y Strategaeth “yn mynd i fabwysiadu dull unedig tuag at iechyd meddwl, mynd i’r afael ag anghenion holistaidd plant ac oedolion o bob oedran, yn ategu at ac yn ymwreiddio Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 a chydgrynhoi’r polisi sydd yn bodoli eisoes.

“Bydd yn mynd i’r afael yn benodol â’r angen i weithio mewn modd integredig a chynllunio strategol cyfun yn unol ag anghenion ‘Law yn Llaw at Iechyd’ a ‘Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy’.”

Ychwanegodd y Gweinidog y byddai Strategaeth ddrafft ar gael ac yn destun i ymgynghoriad cyhoeddus o 12 wythnos tuag at ddiwedd gwanwyn 2012. Bydd Bwrdd Partneriaeth Cenedlaethol – sydd i’w sefydlu yn hwyrach eleni yn dilyn cyfarfod terfynol y Bwrdd Rhaglen Iechyd Meddwl ar 25 Tachwedd – yn chware rôl allweddol wrth gadw golwg a chraffu’r modd y mae’r Strategaeth newydd yn cael ei gweithredu.

Yn y cyfarfod, roedd y Gweinidog hefyd wedi cadarnhau ymrwymiad Llywodraeth Cymru i barhau i neilltuo cyllid ym 2012-13.