Cyhoeddi adroddiad blynyddol “Chwalu’r Ffiniau”

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i:
http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC wedi cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol cyntaf ar “Chwalu’r Ffiniau” – cynllun gweithredu cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl i blant.

Cyhoeddwyd “”Chwalu’r Ffiniau” ym 2010 yn dilyn “Gwasanaethau i blant a phobl ifanc ag anghenion emosiynol ac iechyd meddwl” (2009), sef adroddiad gan y Swyddfa Archwilio, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a oedd yn datgan fod gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn methu llawer o blant a phobl ifanc.

Wrth siarad yn lansiad Tŷ Llidiard, cyfleuster uned iechyd meddwl newydd i bobl ifanc ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd werth £26 miliwn, dywedodd y Gweinidog: “Mae iechyd a lles plant a phobl ifanc yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru fel sydd wedi ei amlinellu yn ein Rhaglen Lywodraethu.

“Rwyf yn bles iawn fod yr Adroddiad Blynyddol cyntaf ar ddarpariaeth iechyd meddwl i blant yn dangos ein bod yn gwneud cynnydd ardderchog er mwyn sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn derbyn y cyfle i wireddu eu potensial.”

Wrth wneud sylw ar yr adroddiad, dywedodd Swyddog Gwybodaeth i Bobl Ifanc Hafal John Gilheaney: “Tra bod yna gynnydd wedi ei wneud, mae’r adroddiad dal yn nodi meysydd sydd yn peri pryder megis y ffaith tra bod mwy na 50% o blant sydd ag anableddau dysgu difrifol yn meddu ar broblemau iechyd sylweddol, dim ond canran fechan sydd yn derbyn gwasanaethau; y gostyngiad ‘dramatig’ hefyd yn y nifer o swyddi o ran Gweithwyr Cymdeithasol sydd yn gweithio yn y maes CAMHS. Mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod y problemau sydd i’w hwynebu wrth ddarparu gwasanaethau yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni.”

Er mwyn darllen yr adroddiad blynyddol “Chwalu’r Ffiniau”, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/no3pn