“Pobl ag afiechyd meddwl yn fwy tebygol o ddioddef trais yn hytrach na bod yn gyfrifol am drais”

Mae astudiaeth ryngwladol sydd wedi ei chyhoeddi yn The Lancet wedi ychwanegu tystiolaeth newydd sydd yn awgrymu fod pobl ag afiechyd meddwl mewn perygl uwch na’r arfer o ddioddef trais.
Mae tîm ymchwil yr astudiaeth (o Brifysgol John Moores yn Lerpwl a Sefydliad Iechyd Meddwl y Byd yn Genefa) wedi canfod fod pobl yn gyffredinol ag unrhyw fath o anabledd mewn mwy o berygl o ddioddef trais. Fodd bynnag, roedd wedi canfod fod pobl sydd ag afiechyd meddwl bedair gwaith yn fwy tebygol nag eraill o ddioddef ymosodiad.
Dywed yr adroddiad fod y rhesymau gwaelodol am hyn yn gymhleth. Dywed ymchwilwyr fod pobl ag afiechydon meddwl yn fwy tebygol o ddioddef gyda pherthnasau personol, yn fwy tebygol o gam-drin sylweddau, profi digartrefedd, cael eu carcharu neu fyw mewn tlodi – gyda phob sefyllfa o’r fath yn cynyddu’r tebygolrwydd o ddioddef trais.
Dywedodd Paul Farmer, Prif Weithredwr yr elusen Mind: “Mae stigma a gwahaniaethu yn erbyn pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn gyffredin tu hwnt, ac yn anffodus, mae hyn yn medru mynd mor bell â phobl yn cael eu herlyn yn eu cymunedau neu hyd yn oed eu targedu yn eu cartrefi eu hunain.”
Dywedodd Simon Lawton Smith o’r Sefydliad Iechyd Meddwl nad oedd canfyddiadau’r astudiaeth yn peri syndod. Dywedodd ef: “Mae tystiolaeth yn dangos fod pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn fwy tebygol o ddioddef trosedd dreisgar yn hytrach na bod yn gyfrifol am drais.”

Am fwy ar y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/health-17182626

Am wybodaeth am yr ymgyrch Amser i Newid Cymru sydd newydd ei lansio er mwyn rhoi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu sydd yn cael eu hwynebu gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.timetochangewales.org.uk/home