Cynhadledd “Life sucks” yn amlygu effeithiau difäol seiberfwlio

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Roedd Swyddog Gwybodaeth i Bobl Ifanc Hafal John Gilheaney wedi mynychu’r drydedd gynhadledd flynyddol ‘Siaradwn Ni Let’s Talk’ yn ddiweddar.

Wedi ei chynnal ym Margam ger Port Talbot, roedd y gynhadledd yn cynnwys siaradwyr gwadd gan gynnwys y Comisiynydd Plant i Gymru Keith Towler, ynghyd ag amlygu rhai o’r canlyniadau erchyll sydd i’w cael yn sgil seiberfwlio.

Wrth wneud sylw ar thema’r gynhadledd, dywedodd John: “Mae’r effaith ddifäol y mae seiberfwlio yn medru ei gael ar deuluoedd a lles meddyliol ac emosiynol pobl ifanc wedi ei amlygu’n bwerus yn ystod ymarfer y gwnaed gan y sawl a fynychodd, a hynny yn dilyn cais gan Swyddogion Cyswllt yr Heddlu Mewn Ysgolion Swyddogion Steve Carpenter, Chris Warlow a John Stewart. Rhoddwyd llun o berson ifanc yn ei arddegau i bob un bwrdd a gofynnwyd i ni ddisgrifio’r person hwnnw fel y byddai person ifanc arall yn ei wneud – boed mewn modd a oedd yn ei ganmol neu’n ddifrïol. Roedd yn ymarfer anodd iawn.

“Ar ddiwedd yr ymarfer, roedd yr Heddlu wedi darllen yr adborth a gafwyd i weddill y gynhadledd. Roedd rhai o’r sylwadau yn gall, roedd rhai yn ddoniol, roedd rhai geiriau yn greulon – er nad oedd hynny, wrth gwrs, yn unrhyw adlewyrchiad ar y bobl a oedd wedi cynnig yr adborth. Wedi clywed ein hadborth, roedd yr Heddlu wedi datgelu fod y bobl ifanc yn y lluniau oll wedi cyflawni hunanladdiad yn sgil seiberfwlio. Roedd wir wedi amlygu peryglon y rhyngrwyd a pha mor agored i niwed yw rhai pobl ifanc.”

Mae’r prosiect ‘Siaradwn Ni – Let’s Talk’ yn brosiect 5 mlynedd sydd wedi cael ei ariannu i leihau cyfraddau hunanladdiad a stigma iechyd meddwl ar draws Bwrdeistrefi Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot. Mae ‘Siaradwn Ni – Let’s Talk’ yn anelu i hyrwyddo iechyd meddwl positif drwy leihau rhwystrau tuag at gael mynediad at gymorth, darparu hyfforddiant a chefnogi pobl sydd wedi eu heffeithio o bosib gan faterion iechyd meddwl megis iselder, gorbryder neu hunan-niweidio. Am fwy o wybodaeth, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.siaradwnni.org.uk/