Gweinidog Iechyd “wedi ei syfrdanu” gan yr uned iechyd meddwl newydd £26 miliwn ar gyfer pobl ifanc

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC wedi agor Tŷ Llidiard yn swyddogol, sef cyfleuster newydd o’r radd flaenaf ym Mhen-y-bont ar Ogwr sydd yn darparu gofal 24 awr i blant a phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Mae Tŷ Llidiard, sydd wedi ei leoli ar dir Ysbyty Tywysoges Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gost o £26 miliwn i’w adeiladu. Mae’r cyfleuster, sydd â 19 gwely, yn gofalu am bobl ifanc gydag amryw o broblemau iechyd meddwl ac wedi ei ddylunio gyda help cleifion ifanc a staff.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd y Gweinidog: “Rwyf wir wedi fy syfrdanu; mae’r sylw sydd wedi ei roi i’r manylion sydd yn rhan o’r adeilad yn anghredadwy.

“Pan fo plant a phobl ifanc yn profi problemau iechyd meddwl, mae’n bwysig fod y gwasanaethau cywir yno i ddarparu cefnogaeth ar eu cyfer hwy a’u teuluoedd. Yma yn Nhŷ Llidiard, bydd cleifion ifanc yn derbyn triniaeth mewn amgylchedd cyfforddus, cyfeillgar a diogel sydd yn gwbl briodol i’w hanghenion tra eu bod fwyaf agored i niwed.

“Dechreuais fy mywyd gwaith rhyw 30 mlynedd yn ôl yn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych, sef sefydliad Fictoriannaidd anferth. Mae gweld newidiadau o’r math yma sydd wedi digwydd mewn gwasanaethau iechyd meddwl yn y cyfnod hwnnw yn wych. Mae hwn yn gyfleuster ffantastig i blant a staff.”

Yn ystod yr agoriad, roedd y Gweinidog wedi cyhoeddi’r Adroddiad Blynyddol cyntaf ar “Chwalu’r Ffiniau” – cynllun gweithredu cenedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella gwasanaethau iechyd meddwl i blant. Byddwn yn darparu mwy o wybodaeth i chi am hyn yn fuan.
Am fwy o wybodaeth am Dŷ Llidiard, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/pb84p

Er mwyn darllen yr adroddiad blynyddol “Chwalu’r Ffiniau”, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/no3pn