Gweinidog yn gweld buddion therapi celf

“Mae’r celfyddydau a seicotherapi celf yn medru chware rhan bwysig iawn o safbwynt lles person a’r broses o wella.”

Dyma eiriau Huw Lewis AC, Gweinidog dros Dai, Adfywio a Threftadaeth. Roedd Mr Lewis yn siarad yn uned Heddfan Ysbyty Maelor Wrecsam sydd yn darparu triniaeth i oedolion sydd â materion iechyd meddwl. Yn ystod ei ymweliad â’r uned, roedd Mr Lewis wedi dysgu am arferion Therapi Celf, wedi gweld gweithdy celf ar gyfer pobl hŷn a chwrdd â staff a defnyddwyr gwasanaeth.

Dywedodd y Gweinidog: “Mae celf yn medru cael effaith bositif ar bobl sydd mewn sefydliad gofal iechyd. Mae’n rhoi ffordd arall i bobl i fynegi eu hunain. Mae’n ddiddorol i weld sut y mae celf yn medru cynorthwyo gyda lefelau straen a delio gyda salwch yn gyffredinol. Roedd yn ddiddorol iawn i weld y gwaith creadigol sydd yn cael ei wneud yn Ysbyty Maelor.”

Mae’r gwaith yn Heddfan yn darparu therapi celf fel rhan o’r driniaeth therapiwtig; mae’r uned yn gweithio mewn partneriaeth gyda Engage Cymru sydd yn dod â mynediad at Galerïau ac Amgueddfeydd i mewn i ysbytai.

Yn ystod ei ymweliad, roedd y Gweinidog hefyd wedi cwrdd â Elizabeth Aylett, Pennaeth Therapïau Celf Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a oedd wedi derbyn Gwobr Cydnabod Cyflawniad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar am ei gwaith.