Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cyhoeddi adolygiad o ofal a diogelwch y cleifion hynny sy’n derbyn gofal yn Ysbyty Cefn Coed

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) wedi cyhoeddi adroddiad ar ofal a diogelwch y cleifion iechyd meddwl hynny sy’n derbyn gofal yn Ysbyty Cefn Coed ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (PABM).

Rhoddodd yr adolygiad ystyriaeth i bryderon ynglŷn â digwyddiadau yn 2010 a fu’n destun ymchwiliad gan Heddlu De Cymru. Cynhaliwyd adolygiad AGIC yn dilyn adolygiad mewnol PABM ei hun.

Mae adroddiad AGIC yn cydnabod bod y Bwrdd Iechyd wedi gweithredu’n gyflym i ddechrau ei ymchwiliad ei hun i’r pryderon a chyflwyno gwelliannau, ond mae’n nodi bod “heriau sylweddol yn ei wynebu o hyd”.

Gwna’r adroddiad 16 argymhelliad mewn 3 maes â’r bwriad o gefnogi’r gwelliannau parhaus yn y gwasanaethau a ddarperir yn yr ysbyty. Y meysydd yw: profiad y cleifion; ansawdd y gofal; a datblygu gwasanaethau.

Wrth wneud sylw ar yr heriau sydd i ddod, dywedodd Prif Weithredwr AGIC Dr Peter Higson:

“Un o’r rhain yw nad yw safle’r ysbyty yn addas i’w ddiben mwyach; mae’n amlwg fod y cynllun yn peryglu safonau gofal. Fodd bynnag, gan ei bod yn amlwg y bydd Cefn Coed yn parhau i ddarparu gwasanaeth derbyn oedolion acíwt dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae angen i’r Bwrdd Iechyd barhau i fuddsoddi digon yn yr ysbyty er mwyn gallu gwella amgylchedd sefydliadol y wardiau a lefel y gwasanaethau a ddarperir, ac yn enwedig staffio.”

Ychwanegodd Dr Higson fod angen i ganfyddiadau’r adroddiad i i gael eu “hystyried gan holl ddarparwyr gwasanaethau iechyd meddwl eraill yng Nghymru”.

Er mwyn lawrlwytho copi o’r adroddiad, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/1zwjcw