Cod Ymarfer yn newyddion da i bobl ifanc

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

 

Mae’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) wedi ei gyhoeddi.

Pwrpas y Cod yw rhoi canllawiau clir i ddarparwyr gwasanaeth iechyd meddwl yng Nghymru fel y gallant gwrdd â’u goblygiadau ar gyfer y Mesur – sef y gyfraith hanesyddol sydd, ymhlith pethau eraill, yn datgan fod hawl gyfreithiol gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd i dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd.

Wrth wneud sylw ar paham y mae’r Cod yn newyddion da i ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl ifanc, dywedodd Pennaeth Materion Cyhoeddus Hafal, Peter Martin: “Mae pobl sydd yn derbyn diagnosis fod afiechyd meddwl difrifol arnynt yn gorfod meddu ar yr un hawliau â phawb arall a chael eu trin ag urddas a pharch; roedd Hafal wedi ymgyrchu’n arw er mwyn sicrhau bod anghenion pobl ifanc yn cael eu hadlewyrchu yn briodol yn y ddeddfwriaeth.

“Mae’r Cod Ymarfer newydd hwn yn rhoi canllawiau ar sut i sicrhau bod cynllunio gofal a thriniaeth da yn arwain at adferiad a mwy o annibyniaeth a bod pobl yn derbyn y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt mewn modd sydd wedi ei gynllunio a’i gydlynu.”

Am fwy o wybodaeth am y Cod Ymarfer, cliciwch yma os gwelwch yn dda.
Bydd Hafal yn cyhoeddi “Cynllunio Gofal a Thriniaeth: canllaw cam wrth

gam ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd” ym Mehefin. Cadwch olwg am hyn!