Adroddiad AGIC yn argymell fod Byrddau Iechyd yn sefydlu “rhwydwaith clinigol iechyd meddwl i gyn-filwyr”

Mae adroddiad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi argymell fod pob un Bwrdd Iechyd yng Nghymru yn sefydlu “rhwydwaith clinigol iechyd meddwl i gyn-filwyr”.

Mae’r adroddiad, ‘Gofal Iechyd a Chymuned y Lluoedd Arfog yng Nghymru’, yn dilyn arolwg (a gynhaliwyd rhwng mis Rhagfyr 2011 a mis Chwefror 2012) a oedd yn edrych ar ba mor ddigonol yw darpariaeth y GIG ar gyfer personél y Lluoedd Arfog, eu teuluoedd a chyn-filwyr yng Nghymru, i ba raddau y mae’r ddarpariaeth honno ar gael a pha mor rhwydd ydyw i gael gafael arni. Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio’n bennaf ar brofiadau personol aelodau o gymuned y Lluoedd Arfog, ond roedd hefyd yn cynnwys cyfraniad gan brif sefydliadau ac elusennau.

Dywedodd Prif Weithredwr AGIC, Dr Peter Higson: “Ym maes iechyd meddwl, nid yw pobl yn gwybod ble i fynd. Yn aml, maent mewn tipyn o drallod pan eu bod yn chwilio am gymorth – mae angen system well o’u cyfeirio at gymorth.”

Mae’r adroddiad yn argymell: “Dylai pob Bwrdd Iechyd greu rhwydwaith clinigol iechyd meddwl i gyn-filwyr, gan ei ddatblygu o amgylch Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-filwyr Cymru Gyfan sydd newydd ei sefydlu, i weithredu fel canolbwynt ar gyfer mynd i’r afael yn effeithiol ag anghenion iechyd meddwl cyn-filwyr yng Nghymru.”

Am fwy o wybodaeth ar yr adroddiad, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hiw.org.uk/news.cfm?orgid=477&contentid=22809#