Digwyddiad Arloesol o “ddeialog rhwng pobl gydradd” yn Nigwyddiad “Symud I Fyny”

Roedd defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr wedi cynnal digwyddiad arloesol ddoe. Roedd   y seminar “Symud I Fyny”, a gynhaliwyd yn Llandrindod, wedi arwain at ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau â’u “deialog o bobl gydradd” gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl drwy drafod y cyfleoedd am adferiad sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth Iechyd Meddwl newydd a Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) a Mesur Gofalwyr Llywodareth Cymru. 

Dywedodd yr Hyfforddwr Claf Arbenigol Dave Smith: “Roedd yn ddigwyddiad cyffrous gyda chynrychiolaeth wych o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol a gwneuthurwyr polisi. Yn aml, mae defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hymgynghori am eu syniadau a’u barn ond roedd y Seminar “Symud I Fyny” wedi ar arwain at sgwrs go iawn rhyngom ni, uwch wneuthurwyr polisi yn y Llywodraeth a’r GIG. Roedd yn ymrymuso pawb – ac yn sgil pa mor onest oedd y drafodaeth o’r cydraddoldeb sydd yn cael ei roi i farn pawb, roedd y digwyddiad wedi arwain at rai syniadau sydd wirioneddol yn arloesol.” 

Dywedodd David Crepaz-Keay, Pennaeth Ymrymuso a Chynhwysiant Cymdeithasol yn y Sefydliad Iechyd Meddwl: “Ugain mlynedd yn ôl, ni fyddai neb wedi credu’r syniad y buasech yn medru dod i gynhadledd a oedd yn cael ei harwain gan y bobl sydd fwyaf pywsig yn y broses. Mae wir wedi bod yn ddiwrnod hwyliog ac yn llawn gwybodaeth.”

Roedd y materion allweddol a ddeilliodd o’r diwrnod yn cynnwys y canlynol:

·                        Mae angen proses lle y mae deilliannau’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yn cael eu cofnodi a’u rhannu fel bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn gwybod ei fod yn gweithio, yn gwneud gwahaniaeth ac nid yn ddarn o bapur yn unig – ond yn gam ymlaen go iawn.

·                        Mae yna dasg anferth i ymwreiddio’r diwylliant sydd ei angen ar gyfer gweithredu’r Mesur a’r Strategaeth newydd, a hynny yn yr arferion dydd i ddydd y Cydlynwyr Gofal a staff rheng-flaen eraill yn ogystal â’u rheolwyr.   

·                        Mae angen ymgynghori defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn ffurfiol yn y broses ehangach o gomisiynu gwasanaethau ac nid ymgynghori â hwy yn unig. Mae angen bwriad penodol hefyd i gydnabod ac ehangu rôl gofalwyr drwy’r Strategaeth a’r Mesur a thrwy’r systemau gwybodaeth sydd nawr eu hangen yn sgil y Mesur Gofalwyr.

Heddiw (dydd Gwener, 18fed), roedd yr ymgyrch wedi cyrraedd Castell-nedd Port Talbot gyda digwyddiad yn cael ei gynnal yng nghanol tref brysur Castell-nedd. Yn amlwg, roedd y fan wersylla clasurol o 1963 wedi denu llawer o ddiddordeb.

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 22 digwyddiad sirol wythnosol: roedd defnyddwyr gwasanaeth wedi dringo Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog yr wythnos diwethaf a byddant yn dringo’r Wyddfa, copa uchaf Cymru, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch  hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru, a hefyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd.

·         Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.

·         Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: www.hafal.org

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch i: http://twitter.com/hafal