Llywodraeth Cymru yn Lansio Ymgynghoriad ar y Strategaeth Iechyd Meddwl

Mae Llywodraeth Cymru heddiw wedi lansio ymgynghoriad 12 wythnos ar “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth y Llywodraeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru.”

Wrth siarad am y Strategaeth, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths: “Yn ei hanfod, mae’n ymwreiddio’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) sydd yn gosod dyletswyddau newydd ar fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol.

“Mae’r strategaeth yn bwriadu diwallu anghenion pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu afiechyd meddwl a gwella eu lles meddwl.

“Mae’n berthnasol i bob oedran ac yn ceisio ymgysylltu â’r holl sectorau yng Nghymru er mwyn gwireddu ei uchelgais.”

Dywedodd Lee McCabe, Arweinydd Practis gyda Hafal sydd â phrofiad personol o afiechyd meddwl difrifol: “Wedi’r darlleniad cychwynnol, rydym yn credu fod yna lawer o bethau da yn y Strategaeth newydd a’i bod yn cefnogi’r Mesur Iechyd Meddwl o ran hyrwyddo cynllunio gofal effeithiol.

“Fodd bynnag, rydym yn bwriadu craffu’r Strategaeth yn fanwl er mwyn sicrhau bod pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn elwa. Wedi’r cyfan, dyma’r bobl sydd angen y gefnogaeth fwyaf gan wasanaethau.

“Mae’n hanfodol i sicrhau bod y Strategaeth yn gywir gan y bydd yn llywio’r modd y bydd gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn cael eu darparu dros y ddegawd sydd i ddod.”

Mae digwyddiadau ymgynghori yn cael eu cynnal ar draws Cymru ym Mehefin 2012 ac wedi eu hanelu yn benodol at ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr; rhaid cyflwyno sylwadau ar y Strategaeth erbyn
31 Gorffennaf, 2012.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad ac i ddarllen y Strategaeth eich hunain, ewch i: http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/mhealth/?skip=1&lang=cy